Letöltés nyomtatható formátumban (PDF).

 

 

 

Unghváry László
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola

Cegléd

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bevezetés. 4

1. Az intézmény bemutatása.. 5

1.1. Intézményi adatok.. 5

1.2. Iskolánk küldetésnyilatkozata.. 6

2. Fenntartói elvárások.. 6

3. Az intézmény minőségpolitikája.. 9

3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat.. 9

3.2. Célrendszer, jövőkép. 9

4. Minőségirányítási rendszer.. 11

4.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége.. 11

4.2. Az intézményi tervezés folyamata.. 12

4.2.1. Stratégiai tervezés. 12

4.2.2. Munkatervi tervezés. 13

4.3. Partneri igény- és elégedettségmérés rendje, partnerkapcsolatok menedzselése 13

4.3.1. Eljárások. 13

4.3.2. A mérés módja. 14

4.3.3. Kommunikáció a partnerekkel 14

4.4. Mérés-ellenőrzés-értékelés. 17

4.4.1. Az ellenőrzés. 17

4.4.2. A mérés. 17

4.4.3.Az értékelés. 18

4.4.4. Intézményi Önértékelési rendszer kialakítása és működtetése. 22

5. A teljesítményértékelési rendszer kialakítása.. 23

5.1. Bevezetés. 23

5.2. A pedagógus teljesítményértékelésének szempontjai, eljárásrendje.. 24

5.2.1. Az értékelési szempontrendszert befolyásoló tényezők. 24

5.2.2. Az értékelés módszerei 24

5.2.3. A teljesítmény növelés sikerkritériumai 24

5.2.4. A teljesítményértékelés módja. 25

5.3. A pedagógus teljesítményértékelésének szempontjai. 25

5.4. A teljesítményértékelés szempontjai - gyermekvédelmi felelős. 29

5.5. A teljesítményértékelés szempontjai - szabadidő-szervező, DÖK segítő tanár.. 32

5.6. A könyvtáros teljesítményértékelésének szempontjai. 35

5.7. Eljárásrend.. 39

6. Közoktatási intézmények vezetőinek értékelése.. 41

6.1. Az értékelés rendszere.. 41

6.2. Az értékelés során alkalmazott módszerek.. 42

6.3. Az értékelés lebonyolítása.. 42

6.4. Az ellenőrzést végzők lehetnek.. 42

6.5. A vezetők értékelésének várható eredménye.. 43

6.6. A vezetői munka teljesítményértékelési rendszere.. 44

7. A teljes körű intézményi önértékelés. 46

7.1. Az intézményi önértékelés célja.. 46

7.2. Az intézményi önértékelés periódusa.. 46

7.3. Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei. 46

7.4. A fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolat.. 48

7.5. Az intézményi önértékelésre vonatkozó külön helyi szabályozás. 49

7.6. Önértékelés folyamata.. 50

 

 

8. Az országos OM mérésekkel kapcsolatos feladatok.. 51

8.1. Törvényi háttér.. 51

8.2. Az országos kompetenciamérést követő feladatok.. 51

8.2.1. Eljárásrend. 51

8.2.2. Intézkedési terv. 53

8.3. A következő évi országos kompetenciamérést követő feladatok.. 53

9. Az IMIP végrehajtásának ellenőrzése.. 60

10. Dokumentálás. 63

11. Mellékletek.. 64

1. számú melléklet: Iskolai munkaterv

2. számú melléklet: Szakiskolai Önértékelési Projekt

3. számú melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

4. számú melléklet: Intézkedési tervek (2004.)

5. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés

5/1. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés rendje

5/2. számú melléklet: Igény- és elégedettségmérés szabályozása;

2004. és 2006. évi mérés összehasonlítása

6. számú melléklet: Szintvizsgák rendje

7. számú melléklet: A pedagógusértékelés értékelőlapjai

7/1. számú melléklet: Pedagógusértékelés

7/2. számú melléklet: Gyermekvédelmi felelős

7/3. számú melléklet: Szabadidő-szervező

7/4. számú melléklet: Könyvtáros

7/5. számú melléklet: Minta a teljesítményértékeléshez

7/6. számú melléklet: Óramegfigyelési lap

8. számú melléklet: Vezetői értékelés

8/1. számú melléklet: Vezetői önértékelés

8/2. számú melléklet: Vezetésértékelő jegyzék

8/3. számú melléklet: Vezetői jellemzés

9. számú melléklet: Az intézményi önértékelés elvégzésének eljárásrendje

10. számú melléklet: A 2006/2007-es tanév feladatainak végrehajtása

10/1. számú melléklet: A 2006/2007-es tanévben vizsgált kulcsfolyamatok

10/2. számú melléklet: A felülvizsgálat eredménye a 2006/2007-es tanévben

10/3. számú melléklet: Korrekciós terv

11. számú melléklet: Ütemterv a 2007/2008. – 2011/2012. tanévre

12. számú melléklet: 2006. évi OKÉV mérések alapján készült intézkedési tervek

12/1. számú melléklet: Matematika

12/2. számú melléklet: Szövegértés

12/3. számú melléklet: Feladatbank kialakítása

12/4. számú melléklet: A mérésekre épülő fejlesztési tervek intézkedési terve + egyéni fejlesz-tési tervek a fejlesztési területekkel

13. számú melléklet: A központi kompetenciamérések eljárásrendje

14. számú melléklet: A 10/3. korrekciós terve

 

 

12. Záradék.. 65

 

 

 

 

 

Bevezetés

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításából adódóan a tv. 40.§ (10)-(11) bekezdése szerint iskolánkban feladataink hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából a fenntartói minőségirányítási programmal összhangban meghatározzuk intézményünk minőségpolitikáját és ennek végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert építünk ki és működtetünk.

Iskolánk a Szakiskolai Fejlesztési Program D komponensének keretében építette ki és fejleszti folyamatosan minőségirányítási rendszerét.

Az elkészült IMIP iskolánk minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, mely az igazgató írásos engedélye nélkül külső személynek nem másolható le és át nem adható.

Megvalósulását garantálták a 2003/2004-es tanévben elkészült – intézményi önértékelésen alapuló – fejlesztési tervek. Fejlesztési céljaink elérésére folyamatosan megvalósítjuk intézkedési terveinket, a Szakiskolai Fejlesztési Program D2 komponensének keretében 2004/2005-ben megvalósítottuk a Szakiskolai Önértékelési Modell Fejlesztési szintjét, mely elvezetett a teljeskörű önértékelés bevezetéséhez. A különböző szintek bevezetésével párhuzamosan szükségszerűen felülvizsgáltuk minőségirányítási programunkat. Így építettük ki Szakképzési Minőségirányítás Keretrendszerünket.

A rögzített előírások, információadási és együttműködési kötelezettségek az intézmény valamennyi dolgozójára kötelező érvényűek.

 

A Közoktatási törvény 2006. évi módosítása a minőségirányítási program tartalma szempontjából jelentős változást hozott. A 40.§ (11), (12) bekezdése szerint a minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. Az értékelést és az intézkedési tervet meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, vagy a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

A rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie az iskolának, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium e tanév értékelésének hozzáférhetővé tételéről köteles gondoskodni.

 

A Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakiskolai tanulói, a 2006-os országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamon szövegértésből és a matematikai készségek területén az elvárt szint alatt teljesítettek.

A szakiskolában az elvárt szint alatti tanulói teljesítményérték miatt szükséges és kívánatos az eredményesség növelése, a folyamatok szabályozása, az intézményi Minőségirányítási program kompetencia alapú továbbfejlesztése.

A kulcskompetencia fejlesztések konkretizálása, finomításuk, pontosítások elvégzése, a működtetésük megkezdése, a diagnosztizálást lehetővé tevő mérési értékelési rendszer beindítása, intézkedési tervek készítése szükséges, indokolt.

(Evvel kapcsolatos dokumentumbeli változtatások szürkével színezettek.)

 

 

 

 

 

 

1. Az intézmény bemutatása

1.1. Intézményi adatok

Főbb mérföldkövek az iskola történetében:

1945. április 30. újjá alakul a „Szakirányú Iparos és Kereskedő Tanonciskola”

1950. elindul az első kereskedő osztály

1951. tanulóotthon alakul a Pesti út 7-ben

1952. az államosított épületet iskolai célokra birtokba veszik

1955-56. „Kereskedő Iskola” néven önálló iskola jön létre, - két osztállyal, 44 fővel -, mely igazgatásilag-gazdaságilag közös a 203.sz. Bem József Ipari Szakmunkásképző Intézettel

1967-68. Hét kereskedelmi szakma mellett négy vendéglátóipari szakma oktatása is megindul a „Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolában”

1971. az Ipari Szakmunkásképző új épületbe költözik a Hold utcában, a Pesti út 7-ben csak a kereskedelmi és vendéglátóipari tanulók maradtak

1977. augusztus 1.

Önálló igazgatásúvá vált iskolánk: Vigh Ferencet, a „Bem József Ipari Szakmunkásképző Intézet” igazgatóhelyettesét nevezték ki igazgatónak (a gazdálkodás még közös)

1989. a teljes körű önállóság éve

elkészült az új iskolaépület a Kossuth Ferenc utca 18-ban

iskolánk felvette Károlyi Mihály nevét

elindult a kereskedelmi szakközépiskolai tagozat

1998. a Világbanki fejlesztésnek köszönhetően a vendéglátóipari szakközépiskolai tagozaton is megindult a képzés, majd bevezettük a külkereskedelmi szakközépiskolai oktatást is

A 9-10. osztály bevezetésével 2+2 éves lett a szakiskolai képzés és a szakközépiskolai tagozaton is érettségire épül a szakmai ciklus (így többen és hosszabb időt töltenek iskolai képzésben, ezért:)

2000-től állandósult a kétműszakos oktatás iskolánkban

2001-ben igazgatónk nyugdíjba vonult, új igazgatónk: Ságiné Szabics Katalin (az iskola egyik addigi igazgatóhelyettese) lett

2003-ban beindult a felsőfokú szakmai képzés (a Szolnoki Főiskolával együtt-működve)

sikeresen pályázva bekapcsolódhattunk a Szakiskolai Fejlesztési Programba

július 1-jén fenntartóváltás miatt Pest Megye Önkormányzatá- hoz kerültünk

2004-ben Pedagógiai Program átdolgozása; elindult az első NYEK osztály; az új tantervek szerint minden szakközépiskolás 2 idegen-nyelvet tanul

2005-ben partneriskolája lettünk a DPM TISZK-nek

2006-ban sikeres pályázatot követően elindult a szakiskola 9. évfolyamának egyik osztályában a kompetencia alapú oktatás

2006-ban indítottuk először az új OKJ szerinti modulrendszerű képzést a kereskedelmi szakmákban

2007/2008. augusztus 1-től iskolánk új igazgatója Csuti Emese

először vizsgáztatunk az új OKJ modulrendszerű képzés szerint a kereskedelem-marketing szakmacsoportban és a 3 éves vendéglátóipari szakmákban

kiterjesztjük az új 9. évfolyamon a kompetencia alapú oktatást (HEFOP 3.1.3.)

 

Képzési kínálatunk:

Alapító okirat szerint (Lásd Pedagógiai program Helyi tantervek)

 

1.2. Iskolánk küldetésnyilatkozata

 

Intézményünk általános és szakmai képző iskola, mely kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban alap-, közép- és felsőfokú szakképesítés megszerzésére készít fel. Profiljából eredően kiemelt hangsúlyt kap az idegen nyelvek és az informatika oktatása. iskolánk a 21. század követelményeinek megfelelően a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni tudó aktív szerepvállaló képességgel és fejlett önértékeléssel, empátiával rendelkező tanulókat kíván oktatni és nevelni.

Az általános képzés során célja, hogy a tanulók olyan szintű tudás birtokába jussanak, - melyre a szakmai felkészülésük építhető,

- melynek alapján dönteni tudnak pályaválasztásukról.

A szakképzés célja, hogy végzőseinket versenyképes munkaerőpiaci pozícióba hozzuk.

Partnerintézménye vagyunk a DPM TISZK Kht-nak. Néhány gondolatot írni róla miért csatlakoztunk. Pl.: együttműködés a térség szakképző intézményeivel. Gazdaság igényeinek megfelelő szakképzettség és tudás elsajátítása. Élethosszig való tanulás képességének megszerzése.

 

2. Fenntartói elvárások

 

2.1. Ki kell alakítani az élethossziglani tanulás rendszerét, mely biztosítja a munkavállaláshoz és helytálláshoz szükséges tudás és kompetenciák folyamatos, hatékony elsajátítását.

Cél az új módszerek, technológiák és ismeretek alkalmazása és beépítése a pedagógiai-szakmai munkába a széleskörű, konvertálható szakmai tudásra való felkészítés a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében.

2.2. Európai Uniós csatlakozásunk részeként fel kell készülnünk a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív programban való részvételre, fejlesztési pályázataink során kiemelt figyelmet fordítani a tehetséggondozásra, esélykiegyenlítésre, valamint az informatikai és idegen-nyelvi képzés feltételeinek javítására.

2.3. A munkaerő-piaci beilleszkedéshez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével, a szakmák bemutatásával, átjárhatóság biztosításával, a szakmai szervezetekkel való szorosabb együttműködéssel mind komolyabb szerepet kell betöltenünk a munkaerőpiacra történő felkészítésben.

2.4. A gyermek- és ifjúságvédelem feladataira különös figyelmet kell fordítanunk, prioritásként kezelnünk az osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelősök szakmai továbbképzését.

2.5. Olyan minőségirányítási rendszert szükséges kidolgoznunk, mely biztosítja a belső szabályozottságot és a partneri igények beépítését az iskola működésébe.

2.6. Alapvető fenntartói elvárás a magasabb szintű jogszabályok és helyi szabályzók ismerete és betartása az intézményi munkában.


A fenntartói elvárások kapcsolata a mindennapi gyakorlattal

 

ÖMIP elvárások

IMIP

Pedagógiai program

Napi gyakorlat

Sikerkritérium

Élethossziglani tanulás

Kompetenciák hatékony elsajátítása

Munkavállaláshoz, helytálláshoz szükséges tudás elsajátítása

Kompetencia alapú oktatás bevezetése(HEFOP)

Modulrendszerű oktatás bevezetése

Érettségire épülő képzések

Rendszeres részvétel továbbképzéseken, versenyeken

Szakkönyvek, folyóiratok biztosítása

Informatikai eszközállomány fejlesztése, a tantervhez igazítva Munkaerkölcs, munkamorál javítása

 

-Új módszerek, technológiák és ismeretek alkalmazása

-informatikai eszközök használata a felkészülésben és tanításban

-igényes munka megkövetelése, személyes példamutatás

A tanulók munkahelyeken való megfelelése

Továbbtanulók arányának növekedése

Sikeres szakmai vizsgák

Szakmában elhelyezkedők a pályán maradnak

Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív programban való részvétel

-Idegen nyelvi képzés és informatikai képzés kiemelt szerepe Informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztésese

-Kapcsolódás a TISZK-hez

-Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra

 

NYEK osztály indítása

11.évf.-on második idegen nyelv fakultatív bevezetése

Tehetséggondozás, esélykiegyenlítés, felzárkóztatás

Szakos tanár ellátottság javítása

Tanártovábbképzés

Pályázatok készítése

Nemzetközi kapcsolatok ápolása

-Differenciált munka

-versenyre való felkészítés

-szakkörök diákkörök működtetése

-emelt és középszintű érettségire való felk.

-korrepetálások

-egyéni foglalkozások

Megyei, országos versenyeredmények

Tanulói igény kielégítése

Sikeres érettségi

 

Kevesebb bukás

A szakiskolásoknál az országos kompetenciaméréseknél az elvárt szint elérése

Munkaerő-piaci beilleszkedés

Kulcskompetenciák fejlesztése

Kapcsolódás a TISZK-hez

Szoros együttműködés a szakmai szervekkel

Gyakorlatorientált képzés(taniroda, tanétterem, tankonyha, tanbolt)

Szakmák bemutatása

Átjárhatóság biztosítása-tagozatok között

Kapcsolat a Munkaügyi Központ munkatársaival

-diákvállalkozások

-kiállításokon való részvétel

-rendezvények lebonyolítása

-szakmai estek szervezése, lebonyolítása

-szintvizsgák, szakmai vizsgák

-munkaügyi előadások

Nyereséges diákvállalkozások

 

Partnerek elégedettsége

 

Szakmára jelentkezők számának növekedése

Sikeres vizsgák

 

Sikeres munkába állás


 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

Osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelős munkájának hangsúlyozása

Kapcsolattartás a szülőkkel, ifjúságvédelmi szakemberekkel, munkáltatókkal

 

Családi életre nevelés

Testi nevelés-egészséges életmód

Családdal való kapcsolattartás

Prevenció(káros szenvedélyek)

Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű tanulóknak

Tájékoztatás, felvilágosítás

A munkáltatók tájékoztatása, ellenőrzése

-tantárgyak közötti koncentráció(ofi,biológia)

-védőnő és ifj. véd. felelős által tartott foglalkozások

-tanórán kívüli sport fogl.

-kirándulások

-helyzetelemzések, felmérések elkészítése

-együttműködés a szakemberekkel

-tanácsadás-drogprevenciós képzések diákok, tanárok, szülők számára

-családlátogatás esetenként

-munkahelyek ellenőrzése

 

 

A diákok lelki állapotának javulása-a problémás esetek csökk.

Tanulók állóképességének növekedése

Veszélyeztetettek számának csökkenése

Káros szenvedélyeket élvezők számának csökkenése

 

 

Munkahelyi problémák számának csökkenése

Belső szabályozottság és partneri igények beépítése az iskola munkájába

Minőségirányítási rendszer kidolgozása

Teljes körű önértékelés bevezetése

Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel

Pedagógiai munka ellenőrzése-igazgató, helyettesek, gyak.okt.vez .feladata

A tanulók ellenőrzése, értékelése

-tanmenetek ellenőrzése

-óralátogatások

-írásbeli beszámoltatás

-gyakorlóhelyek látogatása

-a tanulók folyamatos értékelésének ellenőrzése(naplók)

-bemeneti mérés a 9. évfolyamon

-szóbeli és írásbeli számonkérés(szabályozva a Ped.progr.)

-szintvizsgák

-országos mérés, értékelés a 10. évfolyamon

Tudatos tervezés Igényes szakmai munka

 

Munkahelyi problémák számának csökkenése

Folyamatos ellenőrzés, megfelelő számú osztályzat (Ped. Pr.)

 

 

 

 

Országos átlag feletti teljesítmény

Magasabb szintű jogszabályok és helyi szabályzók ismerete és betartatása az intézményi munkában

SZMSZ-ben szabályozva

Munkaköri leírásokba beépítve

Tantestület tájékoztatása a jogszabályváltozásokról

-iskolai dokumentumok átdolgozása, felülvizsgálata

Tudatos, következetes pedagógiai munka


 

 

3.    Az intézmény minőségpolitikája

 

 

3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat

 

- Iskolánk vezetősége és összes dolgozója számára a minőség folyamatos és tudatos megfelelés céljainknak és értékeinknek, melyek összhangban állnak partnereink igényeivel, a tanulók, a szülők, az intézmény dolgozói, a fenntartó, a munkáltatók, tágabb értelemben a társadalom egészének elvárásaival.

- Jó minőségű, hatékony és az esélyegyenlőséget is megfelelően szolgáló oktatást- nevelést kívánunk megvalósítani változásokra mindig nyitott intézményünkben, melynek eredményeként biztosítjuk tanulóink számára a továbbtanuláshoz (akár élethossziglan) és a munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges tudás és kulcskompetenciák elsajátítását, a beilleszkedéshez elengedhetetlen emberi tulajdonságok kialakulását.

- Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan fejlesszük tanulóink kulcskompetenciáit, tananyagainkat, szolgáltatásainkat egyrészt partnereink elégedettsége, másrészt munkánk hatékonyságának érdekében.

- Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy jó kapcsolataink fenntartása érdekében következetes, megbízható partnerként járjunk el minden esetben.

- Intézményünk kinyilvánítja, hogy számunkra továbbra is meghatározó a tanuló- központúság, iskolánkra jellemző a tanulókkal való egyéni foglalkozás.

-          Az erőforrások, az infrastruktúra hatékonyabb felhasználása érdekében együtt-működünk a DPM TISZK Kht-val. A partnerintézmények között a képzés, az oktatási szolgáltatások, a tehetséggondozás és a szabadidős programkínálat összekapcsolódik.

 

 

3.2. Célrendszer, jövőkép

 

Szándékolt jövőbeni pozíció:

 

Az intézményhálózatban betöltött szerepünk szerint általánosan és szakmai képző iskola vagyunk és akarunk maradni, ennek megfelelően a kereskedelem-marketing, valamint a vendéglátás- idegenforgalom terén célunk alap-, közép- és felsőfokú szinten szakképesítés nyújtása.

 

Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan a Közép-Magyarországi Régió egyik képzési centrumává szeretnénk válni, miközben a piaci szegmensben is készek vagyunk megerősíteni pozíciónkat pl. nyelvi előkészítő évfolyam indításával tovább erősítve kiemelt idegen nyelvi képzésünket, valamint az átjárhatóság biztosításával továbbra is felvállaljuk a más intézményben végzett tanulók szakmai képzését akár 10. osztály, akár érettségi után szeretnének nálunk szakmai képzésben részt venni.

Az eredményes munka egyik feltétele pedagógusaink szemléletváltása (lásd Pedagógiai Program).

 

Szeretnénk elérni, hogy csökkenjen a végzett tanulók munkanélküliségének száma

Csökkenjen a szakképzésre fordított intézményi költség-hozzájárulás

Mindezt elősegíti, hogy tagja vagyunk a DPM TISZK Kht-nak

 

 

 

Tervezett tevékenységi kör:

A jelenlegi képzési területek megtartása (kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban, szakács, cukrász, pincér, élelmiszer- és vegyiáru eladó, ruházati eladó, vas- és műszaki eladó, érettségire épülő szakmai képzés kereskedő és vendéglős szakmákban, felsőfokú képzés – akkreditáció alatt) mellett a jelentkező partneri igényeknek megfelelve célunk új tevékenységek bevezetése:

-         a munkaerő versenyképességének, a régió munkaerőpiacának és gazdasági fejlődésének javítása érdekében megfelelő szakképzettség és tudás elsajátítása

- idegen nyelvi előkészítő osztály (ún. 0. évfolyam) indítása két idegen nyelvvel

- 10. osztály utáni szakmaváltásra való felkészítés

- multinacionális cégek képzési igényeinek kielégítése

- 11. évfolyamon igény szerint második idegen nyelvi oktatás fakultatív bevezetése

 

Fejlesztési célok, új értékek:

A közoktatási stratégiai célokkal összhangban célunk kreatív, problémamegoldó, együttműködő kommunikatív tanulók képzése.

­          az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén

­          kompetencia alapú oktatás

­          a kompetenciák folyamatos fejlesztése, mérése, értékelése

­          az informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése párhuzamosan

­          az idegen nyelv mind biztosabb használható kommunikációs eszközzé tételével (NYEK osztály),

­          az esélyegyenlőtlenségek mérséklése pl. tanulási nehézségek leküzdésére kommunikációs készségfejlesztő csoportot szervezünk, beléptünk az útravaló programba.

­          Szakképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzések indítása a TISZK-ben

­          Szakiskolában végzett pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése

­          A szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése

­          DPM TISZK Kht partnerintézményeként költségkímélőbb szakképzés

­          Sikerkritériumok

• szakközépiskola

• szakiskola (a jogszabály által előírt teljesítményszint elérése)

- együtt dolgozunk a DPM TISZK Kht. pszichológusaival, fejlesztő pedagógusával

 

Céljaink megvalósítása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Minőségirányítási rendszer

 

Az intézmény minőségirányítási rendszerének működése szorosan kapcsolódik a TISZK minőségirányítási rendszeréhez. Különösen figyelembe vesszük a TISZK-ben végzett méréseket, és indikátor rendszerét. A kapcsolatot az intézményi minőségügyi vezető tartja.

 

4.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége

 

Iskolánk jelenlegi vezetője jóval igazgatóvá választása előtt felismerte a minőségügy jelentőségét az oktatásban. Már 1996-ban foglalkozott a TQM rendszer alapos tanulmányozásával, az EFQM témaköréből szakdolgozatot is írt - tantestületünket is folyamatosan inspirálta a különböző minőségbiztosítási rendszerek megismerésére, a minőségfejlesztésre irányuló továbbképzések, pályázati lehetőségek nyomon követésére.

Példamutatása és az a tény, hogy régóta kiemelten kezeli a minőségbiztosítás kérdését, különös hangsúlyt ad az ehhez kapcsolódó munkának.

A minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése érdekében

-          kinyilvánította elkötelezettségét a minőségügy területén

-          elkészítette az iskola küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai programját, munkatervét, minőségpolitikáját és meghatározta minőségpolitikai céljait

-          biztosítja az iskola törvényes és jogszerű működését

-          folyamatosan figyelemmel kíséri és szabályzó-rendszerébe beépíti az intézményi működést meghatározó jogszabályi változásokat

-          kialakítja az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálati rendjét

-          megbízta egyik helyettesét a minőségügyi feladatok koordinálásával, minőség-irányítási csoportot hozott létre.

-          elkészítette a vezetői ellenőrzés/értékelés rendjét

-          biztosítja a szükséges munkafeltételeket és erőforrásokat a folyamatos fejlesztéshez

 

A 2007/2008. tanév kiemelt feladatai között szerepel a Kt. 40. § kibővítésének megfelelően a – minőségbiztosítás újragondolása

- az igazgatóváltásból eredő feladat egyfajta közös értékrend kialakítása.

A nevelőtestület által elfogadott alapértékek, melyek érvényesülését minőségirányítási rendszerünk hivatott biztosítani:

felelősség

bizalom/empátia

önismereti érzékenység/önkontroll

személyiségfejlesztés

tisztelet

szeretettel: értékőrzés

humánum

-          rugalmas, mátrix-típusú feladatkultúra létrehozása, ahol a szervezet a feladathoz igazodik, az erőforrások és feladatok összhangban vannak és nagy az önállóság

-          a pedagógiai paradigmaváltás gyakorlati kivitelezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Az intézményi tervezés folyamata

 

Az intézmény eljárásrendben szabályozta a tervezési folyamatokat (10/4. melléklet)

 

4.2.1. Stratégiai tervezés

 

Intézményi céljainkból a fenntartó igényeivel összehangolva az alábbi feladatok következnek:

 

A/ Rövid távú feladatok (max. 1 év)

-         A beiskolázás tervezésénél figyelembe vesszük a DPM TISZK Kht elfogadott adott tanévre szóló beiskolázási, és képzési tervét valamint a 3 éves közös gyakorlati oktatás tervét

-          nyelvi előkészítő évfolyam indítása

-          tanulóink igényeinek megfelelő differenciált képességfejlesztés biztosítása

-          kompetencia alapú oktatás tapasztalatainak értékelése

-          kulcskompetenciák fejlesztése érdekében egyéni fejlesztési tervek elkészítése

-          diákkörök, szakkörök indítása

-          versenyeken való részvétel biztosítása (tanulmányi-, kulturális-, sport-)

-          iskolai rendezvények, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása

-          tanulmányi kirándulások, szakmai bemutató-, színházlátogatások szervezése

-          mentálhigiénés programok megpályázása, lebonyolítása

-          pályázatok figyelése, készítése

-          szakmai továbbképzéseken való részvétel biztosítása

-          szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása a naprakész tudás átadásának biztosítása érdekében

-          gazdasági partnereinkkel folyamatos a kapcsolattartás

-          Az iskola pályázati figyelője szoros kapcsolatot tart a TISZK pályázati felelősével. Feladat: az elérhető közös fejlesztési célok, összehangolt intézményi szintű és DPM TISZK Kht.szintű pályázatokon való részvételt.

-          A pályázatok figyelése és közös megírása nem érinti az iskolai hatáskörben maradó pályázati tevékenységet, amely továbbra is intézményi szinten szabályozódik.

 

B/ Középtávú feladatok (2-3 év)

-          Szakképzésünk tartalmi és módszertani megújítása (SzFP „B” komponens)

-          A munkaerő-piac változó igényeihez való alkalmazkodás

-          Külkapcsolataink ápolása, új kapcsolatok kiépítése – pl. vendéglátós tanulóink cseregyakorlatának megszervezése- az idegen nyelvek oktatásának és a szakmai gyakorlati tudásnak a fejlesztése érdekében

-          Az iskola meglévő és működő külföldi partnerkapcsolatai mellett, mely saját hatáskörébe tartozik, tevékenyen kíván együttműködni a DPM TISZK Kht nemzetközi partnerkapcsolataiban.

-          Pályaorientációs feladatok ellátása a 10. és 12. évfolyamok végén

-          Diákvállalkozások működtetése

-          Szakiskolai Önértékelési Modell II. –fejlesztési- szintjének kiépítése, majd a Teljeskörű Önértékelés bevezetése a SzFP „D”-komponensének keretében

-          A szakmai célkitűzések és a napi működés közelítése érdekében intézkedési tervek készítése

-          Országos mérés és értékelés eredményeinek elemzése, értékelése, a kulcskompeten-ciák folyamatos fejlesztése

 

C/ Hosszú távú feladatok (3 éven túl)

-          Érettségi-, szakmai vizsgákra való felkészítés

-          Munkábaálláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése

-          Továbbtanulásra való felkészítés

 

 

-          Személyiségfejlesztési, egészségnevelési és környezetvédelmi nevelési feladataink folyamatos teljesítése

-          Idegen nyelvi és információtechnológiai A kulcskompetenciák központi szerepének megerősítése

- A szakmai struktúra korszerűsítése a technikusképzés felsőfokú szakképzéssel való

fokozatos felváltásával

-          ISO 9001:2000 bevezetése tanúsíttatása

-          Mivel partnerintézménye vagyunk a DPM TISZK Kht-nak az intézmény stratégiájá-nak elkészítésekor figyelembe vesszük, és kapcsolódunk a TISZK stratégiai tervéhez, melyet a TISZK tulajdonosai saját döntéshozatali rendjükben fogadnak el.

 

A pedagógiai feladatok megvalósulásának színterei a

- tanórák

- tanórán kívüli foglalkozások

- Diákönkormányzati tevékenységek

- iskolai rendezvények, kirándulások, egyebek.

 

4.2.2. Munkatervi tervezés

A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra, s ez alapján el-készül a Feladatellátási terv. (1. számú melléklet)

 

A DPM TISZK Kht. stratégiájának megfelelően a képzési célcsoportok megnyerése érdekében, képzési piacon való egységes, és hatékony megjelenése következtében az iskola PR tevékenységért felelős munkatársa elkészíti az éves PR terv javaslatot a következő naptári évre vonatkozóan december 20-ig. A tervezésnél felhasználja az elkészült kínálattervet, az éves beiskolázási tervet az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozóan.

 

Szakmai bizottságok/fejlesztő csoportok működtetése

A DPM TISZK Kht. partnerintézményei által közösen működtetett szakmai bizottságok és fejlesztő csoportok munkájába delegált intézményi oktatót az elfogadott képzési és beiskolázási terv alapján az adott feladathoz képesítéssel és tapasztalattal rendelkező kollégát minden év augusztus 31-ig jelöljük ki.

 

4.3. Partneri igény- és elégedettségmérés rendje, partnerkapcsolatok menedzselése

 

4.3.1. Eljárások

 

Iskolánkban 2000-ben az intézményvezető-váltáskor a gazdasági munkaközösség végzett SWOT- analízist, majd 2003-ban, 2004/2006-ban Szakiskolai Önértékelési Projektet valósítottunk meg.

 

Az eljárás célja:

4 évenként felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét/elégedetlenségét valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges korrekciókat.

 

Az eljárás során:

- partnerazonosítást végzünk

- lebonyolítjuk a felmérést

- intézkedési terveket készítünk és

- ellenőrizzük a szükséges beavatkozásokat

 

 

A mérés rendje:

Az önértékelési projektterv (Ld. 2. sz. melléklet) szerint

 

A partnerazonosítás

Minden év szeptember 30-ig áttekintjük a külső-belső partnerek listáját, szükség esetén frissítjük, elvégezzük a változtatásokat (új partner felvétele, megszűnő kapcsolatok törlése) 5/1. melléklet

 

4.3.2. A mérés módja

 

A Szakiskolai Önértékelési Modell (SzÖM) kiépítésekor a Magyar Gallup Intézet szakértőjének közreműködésével az Intézet által kipróbált, bemért kérdőíveket használtuk ill. adaptáltuk a helyi specifikumoknak megfelelően a diákok, szülők, munkáltatók megkérdezésekor (a többi partner esetében az interjú módszerét alkalmaztuk). A partnerek ötfokú skálán jelezték az adott tényezőre vonatkozó igényüket ill. a vele való elégedettségüket (a legkisebb értékeket elégedetlenségként értékeltük), a nyitott kérdésekre adott válaszokat is feldolgoztuk.

A felmérés határideje (Projektterv szerint) dec.1., felelősök a team tagjai.

Az eredmények feldolgozása, elemzése a team feladata, határidő dec.15.

Az összegző értékelés elkészülte jan.20., tantestületi előterjesztése, fejlesztési célok kijelölése félévi értekezleten. Felelős a projekt-vezető.

Az összegző értékelés alapján készülnek el az intézkedési tervek február végére.

A részletes eredményeket az Önértékelés Eredménykritériumai tartalmazzák (Ld. 2. sz. melléklet – Eredmények VI. 1-9. old.)

A partneri igény elégedettség és elégedetlenség mérése összhangban van a DPM TISZK Kht partneri mérésével. A felmérés tervezésénél a felmérést végző csoport figyelembe veszi a TISZK kérdőíveit, eredményeit, elkerülve ezzel a kettősséget.

 

4.3.3. Kommunikáció a partnerekkel

 

A partnerekkel való kommunikáció célja alapvetően igényeik, véleményük megismerése és formálása (megfelelés és PR-tevékenység). A DPM TISZK Kht tagintézményeivel közös PR tevékenységre törekszünk. A partneri mérésekben megjelenítjük a kulcskompetenciákra vonatkozó elvárási és elégedettségi kérdéseket.

 

Belső partnereink

 

A/ Dolgozóink

-          pedagógusok: minden hétfő délelőtt vezetőségi értekezletet tartunk, melyen értékeljük

az elmúlt hét eseményeit és megbeszéljük az adott héten ránk váró feladatokat.

Ezt követően a délelőttös és délutános tanítás közötti nagy-szünetben (13.10) nevelőtestületi tájékoztatót tartunk. Felelős: az igazgató

Minden hónap első péntek délutánján 13.30-tól tartjuk nevelési értekezleteinket.

Indokolt esetben az igazgató vagy helyettesei rendkívüli értekezletre hívhatják össze a kollégákat (hangosbemondón, iskolarádión keresztül).Itt van lehetőség arra, hogy beszámoljunk a DPM TISZK Kht-ban folyó oktató-nevelő munkáról és eredményeiről.

-          nem pedagógus dolgozók: a hétfői vezetőségi értekezleten minden esetben részt vesz a gazdasági vezető, aki a gazdasági dolgozóknak továbbítja az őket érintő szükséges információkat ill. a technikai dolgozókat a gondnok tájékoztatja.

 

 

B/ Diákjaink

 

A hétfői értekezleteken felmerülő – a tanulókat érintő- ügyeket az osztályfőnökök továbbítják, a kiemelten fontos ügyekről az aulában tartott tájékoztatón kapnak információt a diákok (pl. versenyeredmények elismerése, súlyos rongálások és azt követő intézkedések bejelentése stb.). Egyéb esetekben az iskolarádión keresztül és írásos hirdetésekben értesítjük a diákokat. Dicséreteket, büntetéseket, fontos eseményeket, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjait az ellenőrző könyvbe is beírjuk.

A diákvezetőkkel való kommunikáció jelentős színterei a már hagyománnyá váló pár napos őszi és tavaszi DÖK-fórumok, melyeken a diákok képviselői találkoznak az iskolai életben fontos szerepet betöltő felnőtt vezetőkkel (szabadidő-szervező, diákmozgalmat segítő, ifjúságvédelmi felelős stb.) és más meghívott vendégekkel (pl. diákjogok állampolgári biztosa, EU-felelős, stb) és megvitatják problémáikat, feladataikat, az őket érintő kérdéseket.

Tájékoztatjuk a diákokat a DPM TISZK Kht-ban folyó oktató-nevelő munkáról és eredményeinkről.

 

C/ Szülők

 

Munkatervünk szerint évente kétszer tartunk szülői értekezletet: szeptemberben és februárban.

Szeptemberben a 9. osztályos tanulók szüleinek közös tájékoztatót tartunk. Téma: az iskola bemutatása. Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

Februárban a 10. osztályosok szüleinek tartunk összevont értekezletet a szakmaválasztásról ill. a kétszintű érettségiről, valamint a végzősöknek a vizsgákról és a továbbtanulási lehetőségekről. Felelősök: igazgatóhelyettesek

Fogadónapjainkat is évente két alkalommal rendezzük meg: decemberben és áprilisban a nevelési értekezletet követően 16 órától, melyeken a munkaközösségek külön termekben fogadják az érdeklődőket. A fogadónapokon minden pedagógus részt vesz (a távolmaradást előzetes bejelentés alapján indokolt esetben az igazgató engedélyezi). Az osztályfőnöki munkaközösség által készített terembeosztást évről-évre felújítjuk, kiegészítjük az új kollégák beosztásával és kifüggesztjük a bejárati ajtón, teremajtókon.

Igény ill. szükség szerint előzetes egyeztetés alapján a fentiektől eltérő időben is állunk a szülők rendelkezésére ill. élünk a megkeresés lehetőségével a gyermek érdekében (telefonon, levélben, személyesen).

A szülőkkel képviselőik útján is tartjuk a kapcsolatot SZMK és Iskolaszék működtetésével.

 

Tájékoztatjuk a tagokat az iskolában és a DPM TISZK Kht-ban folyó oktató-nevelő munkáról és eredményeinkről. (SzMSz szerint)

 

Külső partnereink

 

A/ Leendő diákok és szüleik, pedagógusaik

Beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban, pályaválasztási börzéken, iskolánkban rendezett nyílt napokon kapnak tájékoztatást

 

B/ Fenntartó

Elsősorban az intézményvezető és a gazdasági vezető tartja a rendszeres kapcsolatot összhangban az Önkormányzati Minőségirányítási Programmal.

 

C/ Kollégium

A kollégium vezetőjével és diákjaink nevelőtanáraival az osztályfőnöki munkaközösség-vezető és az osztályfőnökök tartanak rendszeres kapcsolatot.

 

 

 

D/ Munkáltatók

A külső gyakorlati helyekkel vezetőiken és a tanulófelelősökön keresztül a gyakorlati oktatásvezető és a szakoktatók állnak rendszeres kapcsolatban. Évente két nagyobb fórumot szervezünk a közös találkozóra: ősszel munkaerő-piaci találkozóra hívjuk meg a vállalkozókat, munkaadókat, munkaügyi központok felelőseit, a tavaszi ún. szakmai esteken pedig a szülőkön kívül nekik is bemutatjuk végzőseink szakmai fejlődését egyben fórumot teremtve partnereink egymás közötti kapcsolattartásának is.

 

E/ Felsőoktatás

Pályaválasztási felelősön keresztül tartjuk a kapcsolatot a felsőoktatási intézményekkel, látogatjuk középiskolásoknak szervezett fórumaikat, diákjaink részt vesznek előkészítőiken, bekapcsolódnak pályázataikba. A Szolnoki Főiskolával való együttműködésünk felelőse a tagozatvezető.

 

F/ Külföldi partnerintézmények

Különböző pályázatok útján veszünk részt közös projektekben. A pályázatokért, a nemzetközi kapcsolatokért a szakközépiskolai tagozat igazgatóhelyettese felelős ill. a projekt jellegétől függően más kollégák is részt vesznek mind a munkában, mind a kapcsolattartásban.

Jelenleg holland, norvég, finn, német, belga és francia partnerintézményekkel dolgozunk együtt.

 

G/ DPM TISZK Kht. partnerintézményei

Az erőforrások, az infrastruktúra hatékonyabb felhasználása érdekében együttműködés a DPM TISZK Kht. partnerintézmények között a képzés, az oktatási szolgáltatások, a tehetséggondozás és a szabadidős programkínálat területén. Közös PR tevékenység.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.4. Mérés-ellenőrzés-értékelés

 

A tanulói mérés, ellenőrzés és értékelés a Pedagógiai Programban foglaltak szerint történik

 

4.4.1. Az ellenőrzés

az intézményi szabályoknak, normáknak való megfelelés.

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 

Az igazgató illetve az igazgatóhelyettes feladatkörébe tartozik

- az elméleti és a gyakorlati oktatás munkatervében rögzítettek ellenőrzése,

- az oktató-nevelő munka folyamatos ellenőrzése

 

A gyakorlati oktatásvezető és helyettese feladatkörébe tartozik

- a szakoktatók tanmeneteinek jóváhagyása

- a szakoktatók oktató-nevelő munkájának folyamatos ellenőrzése

- a gyakorlati szakkörök felügyelete

- a munkavédelmi és tűzrendészeti megbízott munkaterületének ellenőrzése

- a gyakorlóhelyek ellenőrzése különös tekintettel a képzési követelményekre.

 

A munkaközösségek vezetői ellenőrzik

- az adott tantárgyak oktatásának tartalmi tervezését

- a tanmeneteket

- óralátogatással ellenőrzést végeznek a szakmai és módszertani kultúra segítése érdekében

- a naplóba írt jegyek alapján rendszeresen ellenőrzik a tanulók folyamatos értékelését

 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző megbeszéli az érintett pedagógussal.

 

4.4.2. A mérés

az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik fontos eszköze.

 

Minden szaktanár illetve szakoktató folyamatos tanórai-, tantárgyi mérést végez a feleltetés szóbeliségére helyezve a hangsúlyt (diagnosztizáló mérések, míg az írásbeli számonkérések inkább szummatív mérések.)

A munkaközösségek kidolgozzák az adott tantárgyakból és témakörökből milyen módon, milyen jellegű feladatokkal végzik az ellenőrzést-mérést. (A témazárók feldolgozásakor visszajelzünk a hiányosságokra, azok alapján felzárkóztatást végzünk.)

Iskolai szinten a kompetenciamérésekhez igazodva összehangoljuk, mely tantárgyakból, mely évfolyamokon, mikor mérjük ún. szintvizsgával a követelmények teljesítését. (6. melléklet)

9. évfolyamos tanulóinkat közös írásbeli felvételik és hozott eredményeik alapján soroljuk az egyes tagozatokon indított osztályainkba, majd az év végi teljesítmények alapján elvégezzük a szükséges korrekciókat.

A vizsgák speciális színterei a méréseknek, hiszen a szakmai képesítő vizsgák és az érettségi egy hosszabb tanulási folyamat végső eredményéről adnak átfogó képet.

Az oktatásirányítás vagy a fenntartó kérésére esetenként standard eszközökkel végzett külső mérésekre is sor kerül. (Pl. 10. évfolyamosok olvasás-szövegértés- ill. matematika-felmérése, vagy a próba-felvételi mérések a 11. évfolyamon 2004. májusában). A Kt. 99.§ (4)-(7) bekezdések módosításával az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok kiegészültek. (8. fejezet)

Nyomonkövetés, beválásvizsgálat: a központi elképzelésekhez kapcsolódunk elektronikus úton. A DPM TISZK Kht. végzett tanulói elhelyezkedésének és munkaerőpiaci beválásának, a végzettek képzettségének munkaerő-piaci relevanciájának mérésében is ehhez igazodunk.

 

4.4.3.Az értékelés

a kitűzött célok és az elért eredmények összevetése.

 

Az értékelés az ellenőrzésekhez, mérésekhez hasonlóan három szintre terjed ki:

-          Tanulóink értékelését jelenti mindazoknak az adatoknak (osztályzatok, hiányzások, dicséretek, elmarasztalások, stb.) összegyűjtése, feldolgozása és értelmezése, melynek alapján döntés születhet a tanítási-tanulási folyamat további menetéről, esetleges átalakításáról feltérképezve mind a haladást, mind a lemaradókat.

Csoportok, osztályok szintjén figyelemmel kísérjük, észlelhető-e fejlődés a csoport munkájában, milyen szintű a teljesítmény a többi csoporthoz képest, hány tanulónál tapasztalható fejlődés vagy visszaesés a csoport teljesítményéhez, szintjéhez képest.

- A pedagógusok értékelése a táblázat szerint történik az alábbi szempontok alapján:

Tanmenetek elkészítése

Tantervi követelmények teljesítése

Óratartási fegyelem

Munkaköri feladatok teljesítése

Feladatok vállalása és teljesítése

Vizsga- és verseny-eredmények (szakmai-, tantárgyi-, kulturális-,sport-)

Adminisztráció

Határidők betartása

- Az iskolai szintű értékelés középpontjában a nevelés és oktatás minőségének és hatékonyságának vizsgálata áll, melyet félévente végzünk az alábbi eredményességi szempontok alapján: tanulmányi átlagok, bukások, hiányzások, versenyek, vizsgák eredményei, továbbtanulás mutatói.

 

 

4.4.4. Belső (iskolai) kompetenciamérés rendszere (Kt. 40. § (11) bekezdés)

 

 

 

Feladat-mérés fajtája

Mérés ideje

Módszer, eszköz

Felelős

Dokumentum

Ellenőrzés

1.

Bemeneti mérés

9. évf.

szept.15-ig

mérőlapok

szaktanár

munkaközösségi munkaterv, tanmenetek

munkaközösség-vezető

2.

Követő mérések

9. évf. vége

május 15-30.

mérőlapok

szaktanár

munkaközösségi munkaterv, tanmenetek

munkaközösség-vezető

10. évf.

február

3.

Országos kompetencia-mérés

10. évf. vége

május 30-ig

központi mérőlap

mérési csoport

iskolai munka-terv

IMIP

igazgató

4.

Szintvizsgák

IMIP 6. sz. melléklete

feladatlapok

szóbeli fele-letek

szaktanár

táblázatos fel-jegyzés a mérési csoport számára

igazgatóhelyettes

5.

Érettségi, szakmai vizsga

érettségi szabályzat szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső (iskolai) mérések eljárásrendje

 

 

Feladat

Felelős

Határidő

Ellenőrzés

Dokumentáció

Mérések előkészítése

Egységes feladatlapok elkészítése (feladatbank folyamatos fejlesztése)

mk.mérési felelősei

mérés előtt 1 hét

munkaközösség-vezető

mk-i munkaterv

tanmenet

Mérés lebonyolítása

szaktanár

komp.mérés rendszere szerint

mk.tagjai

tanmenet

Dolgozatok javítása

mk-k tagjai

mérés után 2 hét

munkaközösség-vezetők

mk-i munkaterv

Az eredmények rögzítése

mérési csoport

dolgozatok javí-tása után 2 hét

mérési csoport

vezetője

szgépes rend-szerben való megjelenítés

Erősségek, fejlesztési területek meghatározása (tanulói, osztály, iskolai szinten)

mérési csoport

rögzítés után 2 hét

igazgató

összefoglaló táblázat

Tantestület tájékoztatása

mérési csoport

vezetője

rögzítés után 2 hét

igazgató

jegyzőkönyv

Javító intézkedések, fela-datok meghatározása

mérési csoport

tájékoztatás után 3 hét

igazgató

iskolai szintű intézkedési terv

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése

szaktanárok

tájékoztatás után 3 hét

osztályfőnök

fejlesztési tervek nyomtatványon osztályonként

Egyéni teljesítmények nyomon követése osztályonként

szaktanárok

folyamatos

Munkaközösség- vezetők

Diákok írásos munkái

Megvalósítás

szaktanárok

következő mérésig

igazgatóhelyettes

igazgató

munkaközösség-vezető

feljegyzések (nyomtatvány) átadása a mérési csoportnak

Ellenőrzés, értékelés

mérési csoport

minden év

május 15-ig

igazgató

intézkedési terv felülvizsgálata, korrekció; beszámoló az éves eredmé-nyekről

Új tervek készítése

 

 

 

 


 

Összefoglaló táblázat a mérés-ellenőrzés-értékelés rendszeréről

 

 

TANULÓK

TERÜLET

ELLENŐRZÉS

ÉRTÉKELÉS

mérési pont

módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

mérési pont

módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

Tanulmányi munka

belső ell.

szerint

esetenként

dokumentum-

elemzés

havonta

napló, ellenőrző

ofi

ig.h.

igazgató

folyamatos tanmenet szerinti félév, évvége

szóbeli

írásbeli

eseti tanmenet szerinti, félévente

ellenőrző, napló, bizonyítvány

szaktanár

Versenyeredmények

tanévvégi

értékelés

elemzés

évente

összesítések, jegyzőkönyvek

igazgató

igh. mkv.

versenyek

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

évente

jegyzőkönyv

szaktanár

Vizsgák

évvége

 

 

jegyzőkönyv

igazgató

ig.h.

vizsga

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

évente

jegyzőkönyv

vizsgáztató

Magatartás

folyamatos osztályozó értekezlet

óralátogatás

megbeszélés

folyamatos

félévente

feljegyzés

feljegyzés

igazgató

ig.h.

havonta

félév

évvége

önértékelés

megbeszélés

havonta

félévente

napló

osztályfőnök

Szorgalom

folyamatos osztályozó értekezlet

óralátogatás

megbeszélés

folyamatos

félévente

feljegyzés

feljegyzés

igazgató

ig.h.

havonta

félév

évvége

önértékelés

megbeszélés

havonta

félévente

napló

osztályfőnök

Fegyelmi ügyek

esetenként

dokumentum-

elemzés

megbeszélés

esetenként

jegyzőkönyv

igh.

félév, évvége

megbeszélés

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Jutalmazások (motiváció)

munkaterv

szerint

óralátogatás dokumentum-elemzés

rendszeres

feljegyzés

napló

igazgató

ig.h.

mkv.

félév,

évvége

önértékelés

dokumentum-elemzés

félévente

jegyzőkönyv

igazgató, ig.h.

Belső mérések

4.4. szerint

dokumentum-elemzés

folyamatos

évente

napló jegyzőkönyv

ig.h.

ig.h.

tanmenet szerint

szintvizsga rendszer szerint

írásbeli

szóbeli

rendszeres

évente

napló

jegyzőkönyv

szaktanár

munkaköz.vez.

Külső mérések (OKÉV)

esetenként

írásbeli

estenként

jegyzőkönyv

ig.h.

esetenként

írásbeli

eseti

jegyzőkönyv

ig.h.

 

PEDAGÓGUSOK

Tanmenet, program

IX. 25.

dokumentum-elemzés

évente

tanmenet

ig.h.

félév

évvége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Tankönyv, taneszköz

IX. 15.,

II. 15.

dokumentum-elemzés

megbeszélés

félévente

rendelések, leltári jegyzőkönyv

ig.h.

félév

évvége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Ofi, munkaközösségvezetői tevékenység

munkaterv

szerint

óralátogatás

dok.-elemzés

megbeszélés

munkaterv szerint

feljegyzés

igazgató

ig.h.

félév

évvége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Pedagógusok munkája

munkaterv

szerint

óralátogatás

dok.-elemzés

megbeszélés

munkaterv szerint

feljegyzés

napló

igazgató

ig.h.

mkv.

félév

évvége

beszélgetés,

dokumentum-elemzés

félévente

Feljegyzések

igazgató

Ped. és vez. értékelésének végrehajtása

4 évente

Munkaközösségi szakmai munka

munkaterv

szerint

óralátogatás

iskolai elemzés beszélgetés

 

munkaterv szerint

napló

feljegyzés

igazgató

ig.h.

tanév vége

önértékelés

évente

jegyzőkönyv

igazgató

ig.h.

ISKOLA

Házirend

folyamatos

iskolabejárás

óralátogatás

dokumentum-elemzés

folyamatos

feljegyzés

igazgató

ig.h.

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

igazgató

Ügyeleti rendszer

folyamatos

dokumentum-elemzés

beszámoltatás

folyamatos

feljegyzés

igazgató

ig.h.

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

igazgató

SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása

Fejlesztési tervek végrehajtása

ig.utasítás

szerint

jogszabály és dokumentum-elemzés

2 évente

feljegyzés

igazgató

2 évente

beszámoló

2 évente

jegyzőkönyv

igazgató

Szakisk.Önért.Modell

ISO 9001: 2000 kiépítése

folyamat-

szabályozás szerint

 

irányított önértékelés

2004.

2005.

jegyzőkönyv

minőségügyi vezető

folyamatszabályozás szerint

külső értékelés

dok-elemzés

2004.

2005.

jegyzőkönyv

minőségügyi vezető

partnerek

Elvárás

- elégedettség

- elégedetlenség

5.1. számú melléklet szerint

4 évente

beszámoló

intézkedési tervek

min.ir.

csop.vez.

5.1. számú melléklet szerint

4 évenként

beszámoló

intézkedési tervek

min.ir.csop.vez.


Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

4.4.5. Intézményi Önértékelési rendszer kialakítása és működtetése

 

Iskolánk a Szakiskolai Fejlesztési Program „D” komponensében Szakiskolai Önértékelési Modellt épít ki, melynek keretében

- a 2003-2004-es tanévben megvalósítjuk az I. szintet (Helyzetértékelő szint), majd

- 2004-2005-ben a II. szintet (Fejlesztési szint) építjük ki.

- Célunk a későbbiekben a Teljes körű minőségirányítási rendszer megvalósítása illetve ISO 9001:2000 kiépítése és tanúsíttatása.

A Szakiskolai Önértékelési Modell komplex eszköz az intézmény fejlesztésének megalapozásához, figyelembe veszi a szakiskolák specialitásait, a TQM elvein alapulva mindvégig a nevelési-oktatási tevékenységet helyezi az önértékelés középpontjába.

A kritériumokra adott válaszok alapján megismerjük erősségeinket és fejlesztendő területeinket (mindezeket a kritérium-válaszok után az ún. Értékelő könyvben gyűjtöttük össze. Ld. 2. sz. melléklet)

A fejlesztendő területek alapján jelöljük ki céljainkat és készítjük el intézkedési terveinket. Az elkészült Önértékelési Jelentéseket a Szakiskolai Fejlesztési Programiroda külső szakértővel bírálja el, melynek alapján megtesszük a szükséges korrekciókat (PDCA-ciklust működtetünk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A teljesítményértékelési rendszer kialakítása

 

5.1. Bevezetés

 

A teljesítményértékelési rendszer célja a szervezeti célok teljesítése, az intézménytől elvárt eredmények elérése. Ehhez elengedhetetlen az értékek, normák, feladatok ismertetése és teljesülésük szabályozott, folyamatos mérése, ellenőrzése, értékelése.

A teljesítményértékelés tárgya - a munka eredményének

-          a szervezeti magatartásnak

-          a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelése.

A teljesítményértékelési rendszer lehet:

-          fejlesztő- jövőbe mutató, nincs elismerő, büntető funkciója

-          minősítő-beszámoltató, amely a döntések megalapozására szolgál.

Az értékelés egyaránt vonatkozik pedagógusokra, nem pedagógusokra.

 

A teljesítményértékelési rendszer kialakításához szükséges lépéseket az adott év cselekvési terve tartalmazza, mely az Eljárásrend alapján készül. (5/7. fejezet)

 1. A stratégiai és szervezeti célok eredményelvárások indikátorok meghatározása (PP, IMIP)
 2. A célok lebontása, szervezeti elvárások megfogalmazása (PP, Házirend, SZMSZ, munkaköri leírások)
 3. Döntés a teljesítményértékelési rendszer céljáról, funkciójáról

- ösztönzés, jutalmazás

-          a pedagógus helyzetének, fejlődésének megítélése

-          képzési szükségletek felmérése

-          munkaköri leírások, elvárt teljesítmények rendszeres áttekintése

-          jogszabálynak való megfelelés biztosítása

-          belső karrier utak tervezése

 1. A szabályozás döntési szempontjainak meghatározása

        Milyen jellegű értékelést alkalmazzunk?

        Ki értékeljen?

        Kit értékeljen?

        Mikor, milyen gyakran?

        Milyen módszert alkalmazzunk?

        Hogyan beszéljük meg az eredményeket?

 1. A teljesítményértékelési rendszer kialakítása

-          szabályozás

-          dokumentálás

-          eszközök beszerzése

 1. A teljesítményértékelési rendszer bevezetése

-          véleményeztetés a szervezet döntéshozó fórumain

-          korrekciók elvégzése

-          működési szabályzat beépítése az IMIP-be

 1. A teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése

– teljesítménymutatók felállítása

-          feladatok meghatározása

-          szempontok véglegesítése

-          értékelési eszközök véglegesítése

-          egységes értékelési rendszer kialakítása

 

 

5.2. A pedagógus teljesítményértékelésének szempontjai, eljárásrendje

 

5.2.1. Az értékelési szempontrendszert befolyásoló tényezők

 

Az intézmény értékelési célrendszere szoros összefüggésben van az oktatási intézmény

         Minőségirányítási programjával

         Küldetésnyilatkozatával

         Pedagógiai programjával.

Ezért saját értékelési rendszerünket ezek alapján kell kidolgozni.

A teljesítményértékelési rendszerhez szükséges dokumentumok:

         A pedagógiai program, amely alapján a pedagógusok és oktatók számára egyértelmű, hogy melyek a szervezet pedagógiai céljai, melyek elérését támogatni kell.

         A minőségirányítási programban meghatározott minőségcélok és a célok teljesítéséhez készült intézkedési tervek és munkatervek A minőségirányítási programnak része a teljesítményértékelési szempontrendszer.

         Szervezeti és működési szabályzat, amelyet a fenntartó jóváhagyott.

         Munkaköri leírások, melyek évente megújuló, személyre szóló dokumentumok. Ez a dokumentum a teljesítményértékelési rendszer alapja. A munkaköri leírás egyértelművé és számonkérhetővé teszi a munkáltató és a munkavállaló számára a feladatokat.

 

5.2.2. Az értékelés módszerei

 

         Tanulók eredményei: a tanulók egyéni fejlődése, vizsgaeredmények, tanulmányi átlagok, a bejövő eredmények tükrében felmérések, OKÉV mérések eredményei, szintvizsgák eredményei, bukások, verseny-eredmények.

         Óralátogatások tapasztalatai és feljegyzései. (Óramegfigyelési lap 7/6. számú melléklet)

         A nevelő-oktató munkához a pedagógusok által készült dokumentumok: tanmenet, foglalkozási terv, vázlatok.

         Továbbképzéseken való részvétel hatékonysága, a tanultak beépítése a tanulási-tanítási folyamatba.

         A munkaközösségek megítélése alapján, a munkaközösségbe tartozók szakmai tevékenysége.

         Tanulói kérdőívek, partnerek véleménye.

         A pedagógusok önértékelése.

 

5.2.3. A teljesítmény növelés sikerkritériumai

 

         A hatályos jogszabályokban és az intézmény belső dokumentumaiban való kellő tájékozottság. Ennek érdekében az intézményvezető tájékoztatja a munkaközösség-vezetőket a fontosabb jogszabályváltozásokról.

         Az igazgató felkészültsége és vezetői stílusa.

         A vezetők és tanárok munkamorálja.

         Teljesíthető, átlátható, ismert, a kollegák által elfogadott, a partnerek bizalmát is elnyerő követelményrendszer pontos meghatározása.

         A bérezés megfelelő szintje.

         Az építő légkör működése, a kollégák egymást segítő magatartása.

         A korszerű oktatáshoz szükséges technikai infrastruktúra kialakítása és folyamatos fejlesztése.

         Tájékoztatás a szülők, egyéb közvetlen partnerek számára az iskolai szabályzatokról.

 

 

 

 

5.2.4. A teljesítményértékelés módja

 

A teljesítményértékelés alapjául szolgáló dokumentumokat mind a munkáltató, mind munkavállaló pedagógus elfogadja, aláírásával hitelesíti. A teljesítményértékelés írásbeli és szóbeli véleménynyilvánításon alapul, ahol a felek kölcsönösen mondják el észrevételeiket.

A teljesítményértékelés elkészítése a teljesítményértékelés folyamatában szerepet játszók (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, érdekvédelmi szervezetek képviselői, maga a pedagógus, szükség esetén külső szakértő) egyéni véleményének írásos dokumen-tumai alapján készül el, amelyet a munkavállaló a munkáltatóval közösen készít el. Ehhez értékelő lapot készítettünk (7/1.-7/5. melléklet)

Az értékelés lépéseit az Eljárásrend tartalmazza. (5/7. fejezet)

 

5.3. A pedagógus teljesítményértékelésének szempontjai

 

A pedagógusok általános teljesítményértékelését e dokumentum végén kiegészíti a meg-bízással ellátott felelős tanárok értékeléséhez használható szempontrendszer.

 

A megbízásos feladatok közé tartoznak:

      a gyermekvédelmi felelős

      a szabadidő-szervező

      a DÖK segítő tanár

      könyvtáros

 

I. Feltételek

 

1. Végzettsége beosztásának megfelel.

Szempontok:

         Diplomák

         Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható.

 

2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

Szempontok:

         Továbbképzések

         Ebből szakirányú továbbképzés;

         Szakirodalomban való jártasság;

         Pedagógiai nóvumok ismerete;

         Publikáció, előadások;

         Oktatási anyagok, oktatóprogramok készítése, alkalmazása.

 

3. Részt vesz a feltételek megteremtésében.

Szempontok:

         Részt vesz a pályázatok írásában;

         Részt vesz a pályázatok megvalósításában;

         Részt vesz a pedagógiai innovációban stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés)

 

1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatás-ban részesíti a tanulókat.

Szempontok:

         Az óráit megtartja;

         Differenciál a tanítási órán;

         Figyelemmel kíséri a kompetencia-mérések eredményeit, ennek ismeretében fejleszti a tanulókat egyénileg és csoportban.

         Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszert alkalmaz, csoportfoglalkozást, diákvállalkozásokat szervez, irányít stb.

         Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít;

         Szemléltet a tanítási órákon

         Oktatási segédanyagot, oktatóprogramot használ

 

2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét.

Szempontok:

         Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív és szummatív értékelést;

         Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről;

         Folyamatosan visszajelez az osztályban tanítóknak és a szülőknek a tanulók előmeneteléről.

 

3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában.

Szempontok:

         Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap;

         Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény stb.

 

4. Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók felkészülésének segítésében.

Szempontok:

         Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat;

         Felzárkóztató tevékenységet végez;

         Egyéni fejlesztési tervek alapján fejleszti a tanulókat;

         A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez stb.

         Lehetőségeihez képest mentori tevékenységet vállal

 

5. Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében.

Szempontok:

         Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat;

         Emelt szintű érettségire készít

         A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez, versenyre készít stb.

 

III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés)

 

1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel

Szempontok:

         Osztályfőnöki tevékenység;

         Diákmozgalom segítése

         Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés egységesen kidolgozott magatartási szabályait (osztálytermen belül és kívül) stb.

 

 

2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek

         Hátránykompenzációs programban való részvétel stb.

 

3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel

         ÖKO program stb.

 

4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel

         Drogprogram, káros szenvedélyek, stb.

         Kapcsolattartás a védőnővel

 

5. Ismeri tanítványait.

Szempontok:

         Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja meg őket;

         Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb.

 

IV. Szolgáltatások

 

1. Részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában.

Szempontok:

         A pedagógiai programban szabályozott feladatok ellátása.

 

2. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékeny-ségekben.

 

3. Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében.

Szempontok:

         A pedagógiai programban szabályozott feladatok;

         Sportnap, szalagavató bál, ünnepélyek, iskolai események (DÖK programok);

         Iskolarádió,iskolaújság,weblap

 

V. Adminisztráció

 

1. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet.

Szempontok:

         Haladási napló vezetése;

         Hiányzások igazolása, eljárás;

         Anyakönyvek, bizonyítványok vezetése;

         Kimutatások elkészítése stb.

         Részt vesz az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és az eredmények dokumentálásában.

 

VI. A pedagógus, mint munkavállaló

 

1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában.

 

2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában

         értekezletek,

         fogadó óra;

         szabályzatok;

         programok

         mérési, értékelési rendszer működtetése

 

 

3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében.

         Pedagógiai program;

         Minőségirányítási program;

         Házirend

         SZMSZ, szabályzatok

         Munkatervek

         Intézkedési tervek

 

4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában.

         a pedagógiai programban leírt cselekvések során.

 

5. Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat.

         Óravázlat, tanmenetek, feladatsorok

         Bemutató kísérletek; tanulókísérletek stb.

         Használja az internet adta lehetőségeket a tantárgy sajátosságának megfelelően

 

6. A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakor-lati képzést szervezők ellenőrzését

 

7. Helyettesítési feladatot vállal és azt ellátja.

 

8. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők ) emberi méltóságát.

Szempontok:

         Beszédmodor; megszólítás;

         A kommunikációban a meghallgatás – párbeszéd stb.

         Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában;

 

9. Személyes vonások

Szempontok

         Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb.

 

VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás

 

1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a pedagógus munkájáról.

Szempontok:

         Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb.

 

2. Kapcsolattartása a partnerekkel:

         Tanulókkal; kollégákkal; az osztályában tanító pedagógusokkal; szülőkkel, stb

 

3. Iskolán kívüli tevékenységei

Szempontok:

         Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban;

         Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb.

 

 

 

 

 

 

5.4. A teljesítményértékelés szempontjai - gyermekvédelmi felelős

I. Feltételek

 

1. Végzettsége beosztásának megfelel.

Szempontok:

         Diplomák

         Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható.

 

2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

Szempontok:

         Továbbképzések

         Ebből szakirányú továbbképzés;

         Szakirodalomban való jártasság;

         Pedagógiai nóvumok ismerete;

         Segédanyagok, programok készítése, alkalmazása

         Személyes bánásmód technikájának ismerete

 

3. Részt vesz a feltételek megteremtésében.

Szempontok:

         Részt vesz pályázatok írásában;

         Részt vesz pályázatok megvalósításában;

         Részt vesz pedagógiai innovációban stb.

 

II. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés)

 

1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatás-ban részesíti a tanulókat.

Szempontok:

         Együttműködik a szülőkkel, tájékoztatást ad a lehetőségekről

         Tanulók tájékoztatása

         Tanulók, szülők jogainak biztosítása

         Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít;

         Tanulók személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása

         Felzárkóztató tevékenységet végez;

         Egyéni fejlesztési tervek alapján fejleszti a tanulókat;

         Tanulás-módszertani foglalkozásokat tart

         A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez stb.

         Veszélyeztető körülmények feltárása, megszüntetése

         Családlátogatás

         A gyermekek testi épségének, egészségének megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása

         Lehetőségeihez képest mentori tevékenységet vállal, összehangolja a mentorok tevékenységét

         Részt vesz a tankönyvellátás lebonyolításában

         Segédanyagot, oktatóprogramot használ stb..

 

2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét.

Szempontok:

         Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről;

 

 

 

3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában.

Szempontok:

         Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény stb.

 

III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés)

 

1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel

Szempontok:

         Diákmozgalom segítése

         Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait (osztálytermen belül és kívül) stb.

 

2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek

         Hátránykompenzációs programban való részvétel stb.

 

3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel

         ÖKO program stb.

 

4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel

         Drogprogram stb.

         Kapcsolattartás a védőnővel

 

A 2., 3., 4. pont tervezésében, egységesítésében vezető szerepet vállal

 

5. Ismeri tanítványait.

Szempontok:

         Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja meg őket;

         Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb.

 

IV. Szolgáltatások

 

 1. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységekben.

 

2. Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében.

Szempontok:

         A pedagógiai programban szabályozott feladatok;

         Sportnap, ünnepélyek, iskolai események (DÖK programok);

 

V. Adminisztráció

 

1. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet.

Szempontok:

         Kimutatások, jelentések elkészítése stb.

         Felmérések készítése, értékelése, dokumentálása

 

 

 

 

VI. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős, mint munkavállaló

 

1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában.

 

2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában

         értekezletek,

         fogadó óra;

         szabályzatok;

         programok stb.

 

3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében.

         Pedagógiai program;

         Minőségirányítási program;

         Házirend, SZMSZ, stb.

 

4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában.

         a pedagógiai programban leírt cselekvések során.

 

5. Felkészül a foglalkozásokra,, előkészíti azokat.

         Óravázlat;

         Használja az internet adta lehetőségeket

 

6. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát.

Szempontok:

         Beszédmodor; megszólítás;

         A kommunikációban a meghallgatás – párbeszéd stb.

         Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában;

 

7. Személyes vonások

Szempontok

         Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb.

 

VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás

 

1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkájáról.

Szempontok:

         Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb.

 

2. Kapcsolattartása a partnerekkel:

         Tanulókkal; kollégákkal; szülőkkel, stb.

         Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel

         Kapcsolattartás az önkormányzatokkal

 

3. Iskolán kívüli tevékenységei

Szempontok:

         Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban;

         Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb.

 

 

 

5.5. A teljesítményértékelés szempontjai - szabadidő-szervező, DÖK segítő tanár

 

I. Feltételek

 

1. Végzettsége beosztásának megfelel.

Szempontok:

         Diplomák

         Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható.

 

2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

Szempontok:

         Továbbképzések

         Ebből szakirányú továbbképzés;

         Szakirodalomban való jártasság;

         Pedagógiai nóvumok ismerete;

 

3. Részt vesz a feltételek megteremtésében.

Szempontok:

         Részt vesz a szabadidős pályázatok írásában;

         Részt vesz a szabadidős pályázatok megvalósításában;

 

II. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés)

 

1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatás-ban részesíti a tanulókat.

Szempontok:

         Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszert alkalmaz, csoportfoglalkozást,

         Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít;

         Segíti az iskola tanulóinak szabadidő-szervezését

         Előkészíti és szervezi az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat

         Tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról

         Ápolja az iskola hagyományait

         Sportnap, ünnepélyek, iskolai események, táborok, Károlyi-est, (DÖK programok);

         Iskolarádió, iskolaújság, weblap,

 

2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét.

Szempontok:

         Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről;

         Folyamatosan visszajelez az osztályban tanítóknak a tanulók fejlődéséről, kulturális érdeklődéséről

 

3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában.

Szempontok:

         Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap;

 

 

 

         Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény stb.

 

4. Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók felkészülésének segítésében.

Szempontok:

         A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez (kiállítás szervezés, ünnepség, koncert)

 

5. Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében.

Szempontok:

         A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez. (kiállítás szervezés, ünnepség, koncert)

 

III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés)

 

1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel

Szempontok:

         Diákmozgalom segítése

         Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait (osztálytermen belül és kívül) stb.

         Közreműködik az alapvető emberi értékek elfogadtatásában

 

2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek

         Hátránykompenzációs programban való részvétel stb.

 

3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel

         ÖKO program stb.

         Segíti a környezeti neveléssel összefüggő tevékenységeket (erdei iskola, táborozás)

 

4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel

         Drogprogram stb.

         Szervezi az egészséges életmóddal összefüggő szabadidős tevékenységet

 

IV. Szolgáltatások

Szempontok:

         A pedagógiai programban szabályozott feladatok ellátása.

 

1. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékeny-ségekben.

2. Részt vesz az iskola dolgozóinak, tanárainak szervezett programokban (kirándulás, pótszilveszter, tánc)

 

V. Adminisztráció

1. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet.

Szempontok:

         Kimutatások, beszámolók, jelentések elkészítése

 

 

 

 

 

VI. A szabadidő-szervező, mint munkavállaló

 

1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában.

 

2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában

         értekezletek,

         szabályzatok;

         programok stb.

 

3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében.

         Pedagógiai program;

         Minőségirányítási program;

         Házirend

         SZMSZ

         Munkatervek (DÖK, SZISZ)

 

4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában.

         a pedagógiai programban leírt cselekvések során.

 

5. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát.

Szempontok:

         Beszédmodor; megszólítás;

         A kommunikációban a meghallgatás – párbeszéd stb.

         Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában;

 

6. Személyes vonások

Szempontok

         Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb.

 

VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás

 

1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a szabadidő-szervező munkájáról.

Szempontok:

         Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb.

 

2. Kapcsolattartása a partnerekkel:

         Tanulókkal; DÖK-kel; kollégákkal; gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel; szülőkkel, stb

         Segíti az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítését (szabadidős programok)

         Kapcsolattartás a helyi médiával,

         Kapcsolattartás a helyi közművelődési intézményekkel

         Kapcsolattartás más közoktatási intézményekkel

 

3. Iskolán kívüli tevékenységei

Szempontok:

         Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban;

         Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb.

 

 

5.6. A könyvtáros teljesítményértékelésének szempontjai

 

I. Feltételek

 

1. Végzettsége beosztásának megfelel.

Szempontok:

         Diplomák

         Végzettsége

 

2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

Szempontok:

         Továbbképzések

         Ebből szakirányú továbbképzés;

         Szakirodalomban való jártasság;

         Pedagógiai nóvumok ismerete;

 

3. Részt vesz a feltételek megteremtésében.

Szempontok:

         Részt vesz a pályázatok írásában;

         Részt vesz a pályázatok megvalósításában;

         Részt vesz a pedagógiai innovációban stb.

 

II. Szakmai tevékenység (könyvtárvezetés, állományalakítás, könyvtár-pedagógia)

 

1. Könyvtárvezetés

Szempontok:

                     Esztétikus belső környezet kialakítása

                     Könyvtári szolgáltatások - kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés

                     Olvasóterem biztosítása - Internet, tájékoztatás

 

2. Állományalakítás

Szempontok:

                     Az állomány fokozatos, tervszerű gyarapítása

                     Leltározás, feldolgozás

                     Katalógusok szerkesztése

                     Állomány ellenőrzése

                     Raktározás

                     Tartós tankönyvállomány kezelése

                     Különgyűjtemények kialakítása - iskolai történeti dokumentumok gyűjtése

- helytörténeti gyűjtemény

 

3. Könyvtár-pedagógia: nevelési és oktatási tevékenység

Szempontok:

         Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszer csoportfoglalkozás, könyvtár-bemutató órák

         Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít;

         Felméri a szaktanárok, tanulók, dolgozók igényeit, szakirodalmi szükségleteit

         Közreműködik a szakmai órák szakirodalmának összegyűjtésében, feltárásában

 

 

 

 

 

4. Értékeli a tanulók teljesítményét

Szempontok:

         Egyéni foglalkozás keretében folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről;

 

5. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában.

Szempontok:

         Részt vesz tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, diáknap lebonyolításában.

         Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozáson, így különösen a tanulmányi kiránduláson, kulturális rendezvényen való részvétel.

 

6. Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók felkészülésének segítésében.

Szempontok:

         Egyénileg fejleszti a tanulókat;

         A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez stb.

 

7. Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében.

Szempontok:

         A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez, versenyre készít - irodalom feldolgozása.

 

III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés)

 

1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel

Szempontok:

         Diákmozgalom segítése

         Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait

         Ízlésformálás, kulturális események ajánlása (kiállítások, kirándulások )

 

2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek

 

3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel

         ÖKO program - szakirodalom

 

4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel

         Drogprogram stb.

 

5. Ismeri tanítványait.

Szempontok:

         Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja meg őket;

         Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb.

 

IV. Szolgáltatások

 

1. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékeny-ségekben.

 

 

2. Részt vesz az iskola kulturális életének a megszervezésében.

Szempontok:

         A pedagógiai programban szabályozott feladatok;

         Sportnap, farsangi bál, ünnepélyek, iskolai események (DÖK programok);

         Iskolarádió, iskolaújság, weblap, stb.

         Csoportos látogatások szervezése kulturális eseményekre, színházlátogatásokra

 

V. Adminisztráció

 

1. Elvégzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet.

Szempontok:

         Kimutatások elkészítése

         Könyvtári dokumentumok elkészítése, vezetése

         Propaganda-tevékenység (weblap rendszeres frissítése, faliújság, plakát)

 

VI. A könyvtáros, mint munkavállaló

 

1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában.

 

2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában

         értekezletek,

         szabályzatok;

         programok stb.

 

3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében.

         Pedagógiai program;

         Minőségirányítási program;

         Házirend

 

4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában.

         a pedagógiai programban leírt cselekvések során.

 

5. Felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat.

         Használja és használtatja az internet adta lehetőségeket

 

6. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát.

Szempontok:

         Beszédmodor; megszólítás;

         A kommunikációban a meghallgatás – párbeszéd

         Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában;

 

7. Személyes vonások

Szempontok

         Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.)

 

VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás

 

1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a könyvtáros munkájáról.

 

 

 

2. Kapcsolattartása a partnerekkel:

         Tanulók közösségével; kollégákkal; szakmai munkaközösségekkel

         Kapcsolattartás más könyvtári hálózatokkal

 

3. Iskolán kívüli tevékenységei

Szempontok:

         Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban;

         Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Eljárásrend

 

Ssz.

Tevékenységek/feladatok

Módszer/

magyarázat

Határidő

Felelős

1.

Az éves feladatok tervezése: intézményi munkaterv, munkaközösségi munkatervek, egyéni feladatok

 

Minden év szeptember 1-ig

Intézményvezető

Munkaközösség-vezető

Pedagógus

2.

Az adott évben értékelésre kerülő pedagógusok és értékelőjük megnevezése

1.szakközépisk.-i osztályfőnökök

2. szakisk.-i osztályfőnökök

3. szakközépisk.-i tanárok (nem ofi)

4. szakisk.-i tanárok(nem ofi)

Még nem dőlt el, hogy minősítő vagy fejlesztő értékelésre lesz-e szükség; minősítő értékekés esetén mindenkit minden évben értékelni kell.

Minden év szeptember 1-ig

Intézményvezető

vagy

Minőségügyi vezető

3.

Értékelési információk gyűjtése

Adatgyűjtés, óralátogatás, munkaközösség megítélése, partnerek véleménye

Az adatgyűjtés az előző tanévre vonatkozik

Minden év október 10-ig

Az értékelt pedagógus „vezetői” (igazgató, helyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségügyi vezető stb.)

4.

Az értékelt pedagógus önértékelése

Az értékelési szempontrendszer mentén

október 10-ig

Értékelt pedagógus

5.

Az információt gyűjtő vezetők megbeszélése

Az egyes értékelt pedagógusokról az értékelési szempontokhoz összeszedik az információkat – pedagógusonként külön-külön.

október 25-ig

Intézményvezető

vagy

Minőségügyi vezető

6.

Az igazgató és az értékelő egyeztetése

Amennyiben nem az igazgató folytatja le az értékelő megbeszélést, előtte mint az értékelt munkáltatója egyez-tet az értékelővel.

november 15-ig

Igazgató

7.

Az értékelő megbeszélés lefolytatása; az értékelési megállapodás megkötése; aláírása

Az értékelt és az értékelő megbeszélése – értékelő interjú;

Az értékelő és az értékelt megállapodást köt a szükséges és lehetséges fejlesztésekről

november 30-ig

Értékelő

8.

Az értékelési megállapodás munkáltató által történő aláírása; az értékelt egyet nem értése esetén helyzetkezelés

Amennyiben nem az igazgató az értékelő, úgy neki, mint munkáltatónak, külön alá kell írnia a megállapodást

November 30.

Igazgató

9.

A fejlesztések ellenőrzése, értékelése

A legkevésbé jó teljesítményt nyújtó pedagógusok tevékenységének rendszeres ellenőrzése e területeken.

Július 30.

Iskolavezetés, értékelő

10.

A következő értékelés előkészítése

 

Minden tanév szeptember 1.

 

 

Az interjú végén a legfontosabb megállapítások, megjegyzések, javaslatok az értékelőlapra kerülnek (7/5. melléklet), s mind az értékelést végző, mind az értékelt aláírja a közösen tett megállapításokat. A következő értékelés alapját már ez az értékelés jelenti.

 

A teljesítményértékelés során el kell készíteni:

- egy összesített értékelést, mely tartalmazza a teljesítményértékelést a következő kategóriák szerint:

- kiemelkedő teljesítmény,

- átlag feletti teljesítmény,

- átlagos teljesítmény,

- átalag alatti, fejlesztésre szoruló teljesítmény,

- nem kielégítő, fejlesztésre szoruló teljesítmény.

Az összesített értékelést a részletes teljesítményértékelés során adott értékelések átlagaként kell elkészíteni.

Az összesített értékelés tartalmazza a következőket:

- egy részletes teljesítményértékelést, mely tartalmazza:

- az érintett személyes adatait,

- a teljesítménykövetelmények szerinti részletes szöveges értékelést, valamint az értékelést az összesített értékelésnél megadott kategóriák szerint.

- az összefoglaló értékelést, javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett teljesítményértékelése során megállapíthatóak, és az érintett személy teljesítményének minőségi javítását segítik elő.

 

 

 

6. Közoktatási intézmények vezetőinek értékelése

 

A mai, korszerű irányítási elveket valló fenntartónak érdeke hogy közoktatási intézményeiben a vezetői munka hatékonyságáról, eredményességéről reális képet alkosson. Fontos, hogy a fenntartó az intézményvezetőkről ne csak benyomások és hírek alapján formálhasson véleményt, hanem elsősorban a vezetői feladatok végrehajtásának módszeres vizsgálata után, számszerű eredmények tükrében legyen lehetősége az értékelésre.

 

A vezetőértékelés elvégzésével a fenntartó

         összefüggő és hiteles képet kap az intézményvezetők tevékenységéről;

         a közoktatási intézmények vezetőit egységes szempontrendszer szerint tudja fejlesztő célzattal értékelni;

         adatok és közvetlen információk birtokába jut a vezetői tevékenység minőségének megítéléséhez;

         vizsgálni tudja a követelményeknek való megfelelést, teljesítmény-visszajelzést tud adni;

         átláthatóvá tudja tenni, hogy az intézményvezető irányítása mellett milyen hatékonysággal működik a szervezet, hogyan valósul meg a nevelő-oktató munka szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése és értékelése;

         elő tudja készíteni a tényekre alapozott munkáltatói döntéseket.

 

6.1. Az értékelés rendszere

 

Intézményünkben a vezetők:

         Igazgató – értékelés ütemezéséről a fenntartó gondoskodik (ÖMIP)

         Igazgatóhelyettesek

         Gyakorlati oktatási vezető

         Gyakorlati oktatási vezető-helyettes

         Munkaközösség-vezetők

 

A vezetőértékelés során az értékelést a következő szempontok, területek mentén végezzük:

         Vezetői személyiség, képesség, stílus: önképzés, munkabírás, nehéz helyzetek kezelése, személyes hatás, szervezőképesség

         A vezető, mint változtató: nyitott a változások iránt, kezdeményező készség, tervezés, megvalósítás, elfogadtatás

         Pedagógiai munka: elköteleződés a folyamatos fejlesztés mellett, elképzelések megalkotása

         Munkatársakkal való kapcsolat: informálás, támogatás, konfliktuskezelés, bevonás a döntésekbe, csapat kialakítása

         Az értékek tisztázása: értékrend kialakítása, betartatása, ennek megfelelően dönt, cselekszik

         Helyzetmeghatározás: fő irányok meghatározása, feltételek megteremtése: személyi (pl. kiválasztás, betanítás), anyagi (bevételek, pályázatok)

         Kommunikáció: partnerkapcsolatok irányítása: azonosítás, elégedettség mérése, a kapcsolatok hatékonysága

         Munkára való felkészítés: munkaerő jó hasznosítása, tehetséggondozás- tanulás elősegítése,

         Ellenőrzés, értékelés, ösztönzés: rendszeresség, erőfeszítés és teljesítmény ismerete, ösztönző rendszerek

Az értékelési jelentés a részletes elemzés mellett tartalmazhat egy pókháló diagramot, amely szemléletessé teszi a vezetők erősségeit és a fejlesztendő területeket. A jelentés fejlesztési javaslatokat is tartalmaz.

 

 

6.2. Az értékelés során alkalmazott módszerek

 

Dokumentumelemzés

         Intézményvezető esetén vezetői pályázat (cél- és feladatrendszer, valamint az ehhez tervezett módszerek);

         Munkaköri leírás;

         Éves munkatervek;

         Tanév végi beszámolók;

         Intézményi önértékelések eredményei (amennyiben ezek rendelkezésre állnak).

Hatékonyság kérdőív (a hatékony működés nyomon követéséhez szükséges mutatók összegyűjtése)

Kérdőíves felmérés (intézmények pedagógusai és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak).

Vezetői önértékelő kérdőív (8/1.melléklet)

Vezetői interjú

Az értékelés célja:

         A vezető teljesítményének, hatékonyságának fokozása

         Visszacsatolás az igazgató és a fenntartó részéről, az eredmények megerősítése, a korrigálandó területekre a figyelem felhívása

 

 

6.3. Az értékelés lebonyolítása

 

A vezetői munka értékeléséhez használatos kérdőívek a 8/2. mellékletben található.

-          a kérdőívek kitöltésével lényegében egyidejűleg megtörténik az adatok rögzítése, az alapstatisztikák elkészítése;

-          vezetésértékelő jegyzék elkészítése (7/5. melléklet)

Az értékelés alapja a célok időarányos megvalósítása, illetve a munkaköri leírásban és a munkatervben foglaltak teljesítése.

A vezetésértékelő jegyzék összefüggő képet ad a vezetőkről. A jegyzék célja, hogy segítse a vezetők teljesítményének értékelését. Az értékelés háromféle lehet:

         A vezető értékelheti saját magát

         A vezetőt közvetlen felettese értékeli

         Értékelik saját beosztottjai

Ennek alapján elkészül a vezetői jellemzés (8/3.melléklet)

Az értékelés záró eleme a megbeszélés:

         A teljesítmények minősítése

         Az értékelő indokai az adott értékelésről

         Elvárások, gondok megvitatása

         Továbbképzési, fejlesztési igény megfogalmazása

 

6.4. Az ellenőrzést végzők lehetnek

 

Külső ellenőrzés esetén

         Szakértők

         A fenntartó munkatársai, az oktatási bizottság tagjai

 

Belső ellenőrzés esetén:

         Intézményvezetők (igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás vezető-belső ellenőrzési rend)

 

 

6.5. A vezetők értékelésének várható eredménye

 

A Megrendelő az intézményvezetők, vezetők tevékenységéről, teljesítményéről, a szervezeten belüli elégedettségről pontos, teljes körű és hiteles képet kap. Láthatóvá válik, hogy az intézményvezetői pályázatokban megfogalmazott célok időarányosan milyen mértékben valósultak meg, milyen változások történtek az adott intézményben a vezetői programhoz képest. Ezen túl várható, hogy:

         Közvetlen információk állnak a fenntartó rendelkezésére különböző döntések előkészítéséhez.

         A vezetői teljesítmény megerősítéséhez számszerű adatok állnak mind a fenntartó, mind az intézményvezetők rendelkezésére.

         A vezetők készségeinek, motivációjának fejlesztéséhez is hozzájárulhat.

         Ismételt mérések elvégzéséve a fenntartó és a közoktatási intézmények számára rendelkezésre fognak állni kiinduló adatok a későbbi trendvizsgálatokhoz.

         A rendelkezésünkre álló adatbázis lehetővé teszi más, hasonló típusú intézményekkel és városokkal az összehasonlítást.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. A vezetői munka teljesítményértékelési rendszere

 

Ellenőrzés célja, központi kérdése

Eszköze

Ki végzi?

Mikor végzi?

Értékelése, minősítése

Az iskola szakmai dokumentumainak összhangja. Konzisztencia a település fejlesztési tervével. A megvalósulás üteme, módjai (Pedagógiai Program + munkaterv + belső ellenőrzési terv, vezetői pályázat, stb.)

dokumentum-elemzés

Külső szakértő, a hivatal dolgozóinak bevonásával.

Középvezetők esetében az intézményvezető.

Tanévenként vagy minden 3. tanév első félévében 2009/2010.

Kiemelkedő

Átlag feletti

Átlagos

Átlag alatti

Nem kielégítő

 

Megjegyzés:

A viszonyítási alapot – az értékeltekkel időben egyeztetett kritériumok alapján – mindig az értékelést végző tűzi ki.

 

Elkötelezettség a kompetenciafejlesztés feladatainak megval.

dokumentumok (PP, SzMSz, IMIP)

fenntartó

külső szakértő

ÖMIP-ben meghatározottak szerint

 

Az iskola működése a szabályok tükrében (SzMSz, házirend, kinevezések, munkaköri leírások, kollektív szerződés, stb.)

dokumentum-elemzés

jegyző, aljegyző

2 évenként

először 2008/2009.

A jogszerűség kiemelkedő szinten megvalósul. A jogszerűség megvalósul.

A jogszerűség nem kielégítő.

 

Az iskola fizikai tereinek, környezetének kultúrája (rend, tisztaság, stb.)

megfigyelés

Hivatal dolgozói

Tanévenként 1-2 alkalommal

Kiemelkedő

Átlag feletti

Átlagos

Átlag alatti

Nem kielégítő

 

A gazdálkodás tervszerű-sége, hatékonysága, törvényessége.

dokumentum-elemzés

ellenőrzési csoport

2 évenként

2008/2009.

A gazdálkodás kiemelkedő, átlag feletti, átlagos, átlag alatti, nem kielégítő szinten folyik.

 

Tanulói eredmények, produktumok (tanulmányi eredmények, bukások, évismétlők, versenyeken való részvétel eredményei, a továbbtanulásra jelentkezettek és felvettek száma, nyelvvizsga eredmények, kiiratkozás, stb.)

Eredményesség az OKÉV méréseken

 

Nem kognitív pedagógiai eredmények: neveltségi szint, viselkedési kultúra, szociális ellátás színvonala, hatékonysága, az „iskolai társadalom” integráltsága

A pedagógusok együttműködésének fejlesztése

 

 

statisztikai adatok, munkajelentések, beszámolók elemzése

 

 

 

 

 

OKÉV mérések eredményei

 

 

 

 

 

 

 

Csapatépítés

önértékelés

szakértő

középvezetők esetén az intézményvezető

 

 

 

 

 

 

OKÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

Önértékelés, középvezetők esetén az igazgató

évente

Kiemelkedő

Átlag feletti

Átlagos

Átlag alatti

Nem kielégítő

 

 

 

Kiemelkedő

Országos átlag feletti

Országos átlagnak megfelelő

Elvárt szintű

Elvárt szint alatti

 

 

 

Kiemelkedő

Átlag feletti

Átlagos

Átlag alatti

Nem kielégítő

Összefoglalóan: a pedagógiai program, nevelési program céljaihoz rendelt sikerkritériumok érvényesülése

 

 

 

 

A vezető személyes eredményei (továbbképzés, továbbtanulás, publikáció, pályázatok – ebből eredmények, pedagógiai innováció. A vezető, mint multiplikátor iskoláján kívül.)

Dokumentumok bemutatása, tények elemzése

Munkáltató vagy az ő megbízásából felhatalmazott személy

Középvezetőknél az intézmény vezetője, illetve helyettesei

Évente vagy legalább 3 évente

Kiemelkedő

Átlag feletti

Átlagos

Átlag alatti

Nem kielégítő

Az iskolakultúra színvonalának felmérése

Kérdőív

Minőségirányítási csoport vezetője

Vezetői megbízás alatt egy alkalommal

Kérdőív alapján

A szülői (civil környezet) elégedettség mérése

Kérdőív vagy interjú

Minőségirányítási csoport vezetője

Vezetői megbízás alatt egy alkalommal

Kérdőív alapján

A tanulói elégedettség mérése

Kérdőív

Minőségirányítási csoport vezetője

Évente vagy legalább 3 évente

Kérdőív alapján

Intézményvezető beszámolója

Dokumentum-készítés (megadott szempontok szerint)

Testület

A megbízás 3. évében

Az intézmény minden területen kiválóan, átlag felett, átlagosan, átlag alatt teljesített.

Intézményvezetői önértékelés tapasztalatainak hasznosítása

Értékelőlapok

Intézményvezető

Középvezetők

Évente

A kérdőív értékelése alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A teljes körű intézményi önértékelés

 

Az intézményi önértékelés 3 pillére:

 

A) Az évenként elvégzett év végi értékelés (9. fejezet)

- IMIP felülvizsgálata és értékelése

- OKÉV mérések eredményeinek értékelése

- osztályok és egyének teljesítményének értékelése

B) Partneri igény- és elégedettségmérés

4.3. fejezet, 2. és 5. számú melléklet szerint

C) Teljes körű intézményi önértékelés

 

A közoktatási törvény minőségirányítási program tartalmi követelményeit meghatározó része kimondja, hogy a közoktatási intézménynek a minőségirányítási programjában rögzítenie kell a teljes körű intézményi önértékelés

- periódusát,

- módszereit,

- a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

 

7.1. Az intézményi önértékelés célja

 

Az önértékelés célja az Intézmény adottságainak, eredményeinek

- felmérése,

- a felmérések alapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése, majd

- a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása.

 

7.2. Az intézményi önértékelés periódusa

 

Az Intézmény teljes önértékelését négyéves periódusokban készíti el.

A négyéves periódust az indokolja, hogy az éves periódusban ellátott teljes önértékelés túlzott terhet jelentene az Intézményre, a hosszabb periódus pedig az egyes értékelési elemek elvégzésének időtartama miatt nem mutatna egységes összképet.

 

A teljes intézményi önértékelést először 2007/2008 évben kell elkészíteni. (9. melléklet)

A 2007/2008-as tanévben kibővültek a kompetenciafejlesztés tartalmaival.

 

7.3. Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei

 

Az intézményi önértékelés során a következő rendszerben kell végezni az értékelést:

- értékelni kell az adottságokságokat,

- értékelni kell az eredményeket,

- az eredmények alapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlődés érdekében.

Az önértékelés során az adottságok tekintetében felmérést kell végezni (dokumentumelemzés, interjúk):

- a vezetés,

- a dolgozók szakmai irányítása,

- az Intézmény erőforrása,

- az Intézmény folyamatai,

- az Intézmény stratégiája

tekintetében.

2. számú melléklet szerint

 

 

Az önértékelés során vizsgálni kell az elért eredményeket,

- a meghatározó, kiemelt eredményeket, (dokumentumelemzés)

- éves önértékelési jelentések összesítése 9.4. szerint

- a partnereknél elért eredményeket, így:

- a fenntartó elégedettségét,

- a gyermekek és a szüleik elégedettségét, } kérdőívek

- a pedagógusok elégedettségét,

- a gyermeket fogadó Intézmény elégedettségét.

 

Az önértékelés során meg kell határozni

- az erősségeket,

- a lehetőségeket,

- a gyengeségeket,

- a veszélyeket.

 

Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellő információt nyújtson a fenntartónak, és az Intézménynek is.

Így az önértékelés során figyelembe kell venni:

a) a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat, különösen az alábbi területeken:

- gazdálkodás,

- tanügyigazgatás,

- az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek,

- a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerűsítési tevékenység,

- a pedagógus munkájának megszervezése,

- a szakmai munka értékelése a közösség önmagához viszonyított tantárgyi ered-ményei alapján,

- a pedagógiai program megvalósítása,

- az intézménnyel kapcsolatos általános elégedettség és az intézménnyel

kapcsolatban felmerült igények,

 

b) az Intézmény által a saját tevékenységének értékelése során tett megállapításokat az alábbi területeken:

- gazdálkodás,

- tanügyigazgatás,

- az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek,

- az Intézmény szervezete, a vezetés, valamint ezek kapcsolata,

- az oktatás, nevelés, képzés milyensége,

- az Intézmény által ellátott egyéb feladatok, szolgáltatások (szociális stb.)

- az Intézmény fenntartón kívüli partnereinek elégedettsége, illetve az intézménnyel szemben felmerült igényei.

 

A fenntartói és az intézményi értékelés egymástól való elkülönítése azért is indokolt, mivel különböző adottságokat, illetve eredményeket másként értékelhet a fenntartó, az Intézmény, illetve az Intézmény fenntartón kívüli partnerei.

 

7.4. A fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolat

 

Az Intézmény minőségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal.

A kapcsolat kétirányú:

- az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, célkitűzéseket, melyeket az intézményi minőségirányítási program meghatározásakor figyelembe kell venni,

- az Intézmény minőségirányítási programja, a program szerint végrehajtott intézményi önértékelés, valamint a minőségirányítási program éves végrehajtásának értékelése, továbbá az Intézmény által az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintetnie a minőségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelően új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben.

 

A két minőségirányítási program akkor tud jól működni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az Intézmény, mind pedig a fenntartó.

 

A fenntartó közzé teszi honlapján az önkormányzat által meghatározott minőségirányítási programot.

 

A fenntartó intézkedéseket köteles tenni – és minőségirányítási programján is változtatnia szükséges – ha az Intézmény országos mérési és értékelési eredményei nem megfelelőek, azaz nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot.

 


7.5. Az intézményi önértékelésre vonatkozó külön helyi szabályozás

 

Az intézményi önértékelésre vonatkozó részletes helyi szabályozásra vonatkozó belső szabályzatot legkésőbb 2007. december 31-ig kell elkészíteni és a minőségirányítási programhoz csatolni.

Teljes körű intézményi önértékelés elkészítésének eljárásrendje

 

Feladat

Felelős

Határidő

Ellenőrzés

Dokumentáció

Adatgyűjtés, a szükséges dokumentumok (éves értékelésről szóló jelentés; elégedett-ségmérés tapasztalatai)

Minőségirányítási csoport

2011. február

Igazgató

-

Éves értékelések rendszerezése, összesítése (eredmények, célok, feladatok)

Minőségirányítási csoport

2011. március 15.

Igazgatóhelyettesek

Összegző táblázatok

Elégedettségmérés eredményeinek értékelése, a különböző területek eredményeinek összesítése (igények megfogalmazása)

Minőségirányítási csoport

2011. március 31.

Igazgatóhelyettesek

Adottságok felmérése

- az intézmény vezetése

- az intézmény erőforrása

- az intézmény folyamatai

- az intézmény stratégiája

tekintetében (2. számú melléklet szerint).

Az iskola vezetősége

2011. április

Igazgató

2. számú melléklet szerint

Adottságok összegzése

Az iskola vezetősége

2011. május

Igazgató

Értékelő könyv

2/a melléklet szerint

Az erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek megállapítása

Az iskola vezetősége

2011. május

Igazgató

Célok, feladatok meghatározása

Az iskola vezetősége

2011. június 15.

Igazgató

Értékelő könyv

Intézkedési tervek készítése

Az adott területek

felelős vezetői

Igazgató

IMIP mellékletei

Egyeztetés a szülői és a diákképviselettel

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető

DÖK-vezető

2011. június 20.

Igazgató

Jegyzőkönyv

Nevelőtestületi tájékoztatás

Igazgató

2011. tanévzáró

értekezlet

 

Jegyzőkönyv az értekezletről és a dokumentáció elfogadásáról

Nyilvánosságrahozás (mit?)

Rendszergazdák

2011. június 30.

Igazgató

Iskola honlapja

Küldés a fenntartónak

Igazgató

2011. június 30.

Fenntartó

-


7.6. Önértékelés folyamata

 

7.6.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


8. Az OKM mérésekkel kapcsolatos feladatok

 

8.1. Törvényi háttér

Kt. 40. § (11)

”A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz…”

 

Kt. 99. § (7)

”Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe-vételével.”

 

8.2. Az országos kompetenciamérést követő feladatok

 

8.2.1. Eljárásrend

 

Ssz.

Tevékenységek/feladatok

Módszer

Határidő

Felelős

1.

Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan

Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV)

 

 

 

3 héten belül

 

 

Érintett szaktanárok, informatikai munkaközösség

2.

Az adatok elemzése

Teljesítmények kimutatása

• Osztályok teljesítménye

• Egyéni teljesítmények
(tantárgyanként, feladatonként)

3.

Az alulteljesítés okainak feltárása

 

 

 

 

 

 

 

 

2 héten belül

 

 

 

 

 

 

Érintett szaktanárok, osztályfőnökök, informatika mk.

 

• Háttértényezők vizsgálata
- Tanulói képességek mérése
- Szülők iskolázottsága

Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése,

Kérdőív

• Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata

Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés,

• Egyéb okok feltárása

- Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb.

- Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések

- Motiválás

4.

A feltárt okok elemzése

Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel

1 héten belül

Osztályfőnökök, érintett pedagógusok

5.

Fejlesztési terv készítése

 

 

 

 

• Tanulókra vonatkozóan

Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján

 

 

 

 

 

 

 

3 héten belül

 

 

 

 

 

 

Érintett szaktanárok,

intézményvezetők

 

• Pedagógusokra vonatkozóan

Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás

 

• Egyéb területek

A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala

7.

A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről

Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába

1 héten belül

osztályfőnökök

8.

A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak

Iktatott anyag /dokumentálás

1 héten belül

intézményvezető

9.

A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása

Beépítése az éves iskolai munkatervbe

A jóváhagyást követően azonnal

igazgató,

érintett pedagógusok

 

A 2008/2009. tanévre/től érvényes eljárásrend → 13. számú melléklet

Szülők tájékoztatása

Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, stb.)

 

 

 

 

 

8.2.2. Intézkedési terv

 

Mivel iskolánk tanulóinak eredménye a 2006/2007-es tanévben mind szövegértésből mind matematikából az országos átlagnak megfelelő, illetve afölötti, intézkedési tervet nem készítettünk. Az érintett munkaközösségek hatáskörébe tartozik az eredmények elemzése. Ha az eredmények indokolják, a mellékelt eljárásrend szerint végezzük az elemzést.

 

8.3.         A következő évi országos kompetenciamérést követő feladatok

Kt. 99. § (7)

 

”Ha a következő évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és

Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához – jogszabályban meghatározottak szerint – pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”

 


8.3.1. Célfeladatok

 

Feladat

Tevékenység

Határidő

Érintettek, felelős

Ellenőrzés

Dokumentáció

I. Iskolaszintű feladat

Szervezési keretek és erő-források biztosítása

- kompetencia munkacsoport megalakítása

- feladatok elosztása

2007. december 31.

Munkacsoport tagjai

Igazgató

Igazgató

Értekezleti jegyzőkönyv

Az intézmény kommuni-kációs rendszerének töké-letesítése

- szakmai tájékozódás elindítása

- szakmai párbeszéd kereteinek megteremtése

- belső továbbképzések szer-vezése

Folyamatos

HEFOP pályázat résztve-vői – módszertani csoport

Igazgató

Igazgató

Munkatervek

(iskolai, munkaközösségi)

Mérési, értékelési rendszer működtetése az országos méréseknek megfelelően

- eljárásrend kidolgozása

- bemeneti mérések

- folyamatközi mérések

- országos mérés

- kimeneti mérés

- elemzés elvégzése, rögzítése

- intézkedési tervek elkészítése

Belső mérések

eljárásrendje szerint

Minőségirányítási csoport

Mérés-értékelési csoport

Módszertani csoport

Feladatok rögzítése

Igazgató

IMIP 4.4.4. fejezet

Feljegyzések a mérési eredményekről

Iskolavezetés ellenőrzési, értékelési rendszerének áttekintése

- óralátogatások szempontjainak kidolgozása

- tervező munka nyomonkövetése (iskolai munkatervek, tantervek, tanmenetek)

- pedagógus munkájának érté-kelése

 

 

 

- mérésekre épülő fejlesztési tervek ellenőrzése, értékelése

2008. január 25.

 

 

Folyamatos

 

 

 

IMIP 5.2. szerint

 

 

Fejlesztési terv szerint

Munkaközösségek

 

 

Iskolavezetés

Igazgató

 

 

Iskolavezetés

Igazgató

 

Fejlesztési tervek készítői

Igazgatóhelyettes

Munkaközösség-vezető

Igazgató

IMIP 7.6. melléklet

 

 

Félévi, év végi beszámolók

 

 

 

 

 

értékelések

Feladat

Tevékenység

Határidő

Érintettek, felelős

Ellenőrzés

Dokumentáció

Partnerkapcsolatok áttekintése

- elégedettség, elvárás mérése a kompetenciafejlesztésre vo-natkozólag

Szeptember

Félévkor

Év végén

Minőségirányítási csoport

Igazgató

Év végi beszámolók

Irányított önértékelés

Kompetenciafejlesztéssel kap-csolatos vizsgálatok eredmé-nyességmutatóinak beépítése

2008. március 31.

Minőségirányítási csoport

Igazgató

Önértékelés

Erre épülő intézkedési tervek

II. Munkaközösségi szintű feladatok – célfeladatok megfogalmazása

Országos mérés eredmé-nyeinek elemzése, értéke-lése

- intézkedési tervek elkészítése

Kompetencia-mérések eljárásrendje szerint

Mérés-értékelési csoport

Mérési csoportvezető

Igazgató

Számítógépes rendszerben, honlapon

Helyi tanterv felülvizsgálata

 

 

Tankönyvválasztás felül-vizsgálata

- tanmenetek készítése, mely-nek fontos szempontja a kulcs-kompetenciák fejlesztése

 

Szempontsor alapján felül-vizsgálat

Szeptember

 

 

 

2008. január

Munkaközösségek

 

 

 

Tankönyv-csoport

Munkaközösségek

Munkaközösség-vezetők

 

 

Igazgatóhelyettes

Helyi tanterv módosított változata, tanmenetek

 

 

Tankönyvlista

Taneszközválasztás milyenségének áttekintése

Munkaközösség által össze-állított szempontsor szerint/ igazodva az intézményi erő-forrásokhoz

Január

Tankönyv-csoport

Munkaközösségek

Igazgatóhelyettes

Munkaközösség-vezetők

 

Iskolai mérések

- mérések elvégzése

- elemzések elkészítése, ezek rögzítése

- fejlesztések kijelölése

- feladatbank létrehozása és bő-vítése

Belső mérések el-járásrendje szerint

Munkaközösségek tagjai

Mérési csoport

Mérési csoport

vezetője

Igazgató

Mérési feljegyzések

Feladatbank

Fejlesztési tervek

Pedagógusok együttmű-ködése

- bemutatók tartása és azokon való részvétel

- tapasztalatcserék

Szeptember 30. – tervezés

Folyamatos – meg-valósítás

Tantestület tagjai

Igazgatóhelyettesek

Munkatervek, beszámolók

Feladat

Tevékenység

Határidő

Érintettek, felelős

Ellenőrzés

Dokumentáció

Egyéni szintű feladatok

Tanulásirányítás, csoportos és egyéni fejlesztések

- fejlesztési irányok meghatá-rozása, ezek beépítése a tanulási folyamatba

- tanulási zavarokkal küzdő tanulók eredményeinek elemzése

- egyéni fejlesztési terv készítése

- fejlesztések elindítása

Belső mérés eljárás-rendje szerint; fej-lesztési tervek szerint; OKÉV mérési eredmények szerint (február)

Munkaközösség tagjai

Munkaközösség-vezetők

 

Tantestület

Osztályfőnökök

 

Tantestület

Osztályfőnökök

Igazgatóhelyettesek

Igazgató

Mérési feljegyzések

Fejlesztési tervek

Tanulók értékelése egyéni fejlesztési terv alapján

- tanulók megerősítése

Belső mérések el-járásrendje

Szaktanárok

Igazgatóhelyettes

Mérési feljegyzések

Intézkedési tervek szükség esetén

Egyéni teljesítmények nyomon követése osztályonként

egyéni és csoportos foglalkoztatás

Folyamatos

Szaktanárok

Mukaközösségvezetők

A tanulók írásos munkái

Pedagógus önértékelése

- önértékelés

IMIP 5.7 szerint

Minőségirányítási csoport

Igazgató

Igazgató

Értékelőlap (megerősítés, IMIP fejlesztés)

7.5. melléklet

 

 

 

 

 


8.3.2. A kompetencia-fejlesztést segítő csoportok feladatai

 

A) Mérési-értékelési csoport

 

Angol: Molnárné Farkas Edit

Német: Brandt Beáta

Magyar-történelem: Bakos Krisztina

Természettudomány: Lukácsiné Csertő Ilona

Matematika-Informatika: Maksa Lászlóné

Tóth Róbert VEZETŐ

Kereskedelemi: Ozsgyáni Enikő

Vendéglátó: Klinkó Zsolt

Testnevelés: Dubicz Norbert

 

Feladataik:

 

1. Mérések előkészítése

Határidő: mérés előtt 1 hét

 

2. Az eredmények rögzítése

Határidő: dolgozatok javítása után 2 hét

 

3. Erősségek, fejlesztési területek meghatározása (tanulói, osztály, iskolai szinten)

Határidő: rögzítés után 2 hét

 

4. Tantestület tájékoztatása

Határidő: rögzítés után 2 hét

 

5. Javító intézkedések, feladatok meghatározása

Határidő: tájékoztatás után 3 hét

 

6. Ellenőrzés, értékelés

Határidő: következő mérésig

 

B) Fejlesztési-módszertani csoport

 

A HEFOP-os programban résztvevő tanárok kiemelt feladatai:

 

 1. „Értékünk az ember”.
 2. A lexikális ismeretek vég nélküli magoltatása nem tudás. Ezért különösen fontos a folyamatos megújulás, nyitottság az új módszerek, új szemléletmódok felé.
 3. Részt veszünk a munkánkhoz kapcsolódó továbbképzéseken.
 4. Gyakorlatközpontú, piacképest tudást kell adnunk tanulóinknak.
 5. Fontos feladatunk a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulók segítése.
 6. Igyekszünk megismertetni kollégáinkat a kompetenciaalapú oktatás módszertanával, előnyeivel. Ehhez bemutató órákat tartunk.
 7. Tanároknak és diákoknak egyaránt meg kell tanulniuk csapatban dolgozni, kooperálni egymással.
 8. Óráinkat nem tarthatjuk rutinból, hiszen nem tömegeket tanítunk, hanem egyéni képességeket fejlesztünk. Kiemelt feladat tehát az órára készülés, változatos módszerek alkalmazása a tanítási-fejlesztési folyamatban.
 9. Ma már elengedhetetlen egy tanár részéről a gyerekekkel szemben tanúsított tolerancia és a megfelelő empátia.
 10. Rendszeresen ellenőrizzük diákjaink fejlődését, a lemaradásokat megfelelően adminisztráljuk és egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki a probléma megoldására.
 11. Személyre szabottan fejlesztjük a diákok alapvető kompetenciáit, önismeretét, segítünk szocializációs problémáikban. Ehhez elengedhetetlenül fontos a hatékony tanuló-megismerési technikák ismerete és alkalmazása.
 12. Aki önmagát nem ismeri, az hogyan ismerhetne meg másokat? Újdonság lehet a tanároknak, hogy az önismeret fejlesztésére nem csak a gyerekek esetében lehet szükség.
 13. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a régióban működő, „Hefopos” programban részt vevő iskolákkal, hasznosítjuk egymás tapasztalatait.

 

C) Taneszköz-fejlesztésért felelős csoport

 

Tagjai:

Kereskedelmi: Csonka Jánosné

Vendéglátó: Fehérné Pécsi Zsuzsanna

Magyar + Történelem: Bacsi Lajosné

Angol: Sipos Emese

Német: Vasasné Kántor Gabriella

Matematika + Informatika: Nagy István

Természettudomány: Gyepesy Imola

Testnevelés: Megyeri József

Osztályfőnöki: Földiné Fülöp Ildikó

 

Feladataik:

Jogszabályi háttér:

• 2001. évi XXXVII tv. a tankönyvpiac rendjéről (módosította a 2007. évi XCVIII tv.)

• 40/2007. (XII. 22.) OKM-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás rendjéről, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

• SzMSz III/14. A tankönyvellátás rendje, ütemezése

-          A taneszközök felülvizsgálata a kompetencia alapú oktatás szempontrendszerének megfelelően.

Határidő: folyamatos, illetve az SzMSz III/14. szerint

-          Együttműködés a fejlesztőmódszertani csoporttal.

Határidő: folyamatos, SzMSz III/14. szerint

-          Együttműködés a tankönyvfelelőssel.

Határidő: folyamatos, SzMSz III/14. szerint

 

Tk használhatóságát, kompetenciafejlesztést lehetővé tevő minőségi összetevők

 

 1. strukturált ismeretanyag, belső tartalom
 2. érzelmi hatást keltő eszközök-értékekre nevelés
 3. életkori sajátosságok figyelembe vétele
 4. tankönyvcsaládok esetében váltás az egyes évfolyamok között
 5. kérdéstípusok
 6. képi elemek, ábrák
 7. oldalak kitöltési aránya
 8. feladatokkal ellátott képi elemek aránya
 9. emészthető mennyiségű tananyag
 10. olvasási képességet, a tanuló előzetes tudását figyelembe veszi-e
 11. érvényesül-e a tanulók nézőpontja
 12. együttműködésre adandó lehetőségek, feladatok vannak-e
 13. kapcsolódik-e a mindennapi élethez
 14. segíti-e az ismeretek megértést, alkalmazását, a tanulást
 15. segíti-e a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését
 16. elősegíti-e a gondolkodási eljárások tanulását
 17. támaszkodik-e a tanulók előzetes ismereteire, utal-e a személyes tapasztalatokra
 18. szintezett-e a tananyag
 19. kapcsolata van-e más tankönyvekkel
 20. mondathosszúság
 21. szakszavak száma, ismétlődése
 22. idegenszavak száma
 23. főnevek és igék aránya

 

8.3.3. Célfeladatokhoz tartozó intézkedési tervek

12/1. számú melléklet – Fejlesztési terv matematika (2006-ra épülő)

12/2. számú melléklet – Fejlesztési terv szövegértés (2006-ra épülő)

12/3. számú melléklet – Iskolai feladatbank létrehozása

12/4. számú melléklet – A mérésekre épülő fejlesztési tervek intézkedési terve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Az intézményi éves értékelés

 

9.1. Az IMIP végrehajtásának ellenőrzése

 

A Közoktatási Törvény 40.§ (11.) szerint a minőségirányítási program végrehajtását évente értékeli a nevelőtestület és a szülői szervezet.

 

Az értékelésben résztvevők:

- az iskola igazgatója

- az igazgatóhelyettesek

- a munkaközösségek

- a minőségirányítási csoport tagjai

- a minőségirányítási csoport vezetője

 

Szabályozott folyamatok lehetnek:

- éves intézményi munkaterv készítése

- nevelési és oktatási feladatok

- szervezeti kérdések

- tervezési folyamatok

- mérés

- vezetői ellenőrzés

- intézményértékelés

- információs rendszer működése

- panaszkezelés

- továbbképzés

- ösztönzőrendszer működtetése

- beiskolázás

- elégedettségvizsgálat

- nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

- számszerűsíthető eredmények

- országos mérések eredményértékelése

- egyéni fejlesztések megvalósulása

 

Az értékelés szempontjai:

Működött-e az adott folyamat? Milyen színvonalon?

Úgy alkalmaztuk-e az adott folyamatot, ahogy leírtuk?

Milyen eredményt értünk el? Megérte-e alkalmazni?

A meghatározott tervektől mennyiben tértünk el?

A megvalósítást nehezítő problémák

Szorul-e korrekcióra a szabályozott folyamat?

Milyen korrekciós intézkedésekre, tevékenységekre van szükség?

 

Az önértékelés elvégzése után annak eredményeként készül el az önértékelési jelentés. Ebben rögzítjük:

- a nevelési-oktatási tevékenységet jellemző adottságokat és eredményeket

- főbb erősségeket és fejlesztendő területeket

- az önértékelési folyamat lépéseinek megvalósulási módját (munkaszervezés, adatgyűjtés, célmeghatározás)

- tapasztalatokat (problémák, nehézségek)

 

A 2006/2007-es tanév felülvizsgálatának eredménye a 10. számú mellékletben található.

 

 

9.2. OKÉV mérések eredményeinek értékelése ( 8. fejezet)

 

9.3. Osztályok, egyének teljesítményének értékelése

(8. fejezet - célfeladatok, 12.sz. és 13.sz. melléklet szerint)

 


9.4. Az éves intézményi értékelés eljárásrendje

 

Feladat

Felelős

Határidő

Ellenőrzés

Dokumentáció

Adatok, dokumentumok összegyűjtése

Minőségirányítási csoport

Május 15.

Igazgató

Feljegyzések

IMIP felülvizsgálata

Minőségirányítási csoport

Május 15.

Igazgató

IMIP-melléklet

Mérési eredmények, dokumentumok elemzése (4.4.4. szerint)

Mérési csoport

Május 15.

Igazgató

Beszámoló

Statisztikai adatok feldolgozása

Igazgatóhelyettesek

Év végi osztályozó értekezlet után 2 nappal

Igazgató

Összefoglaló táblázat

Áttekintő összegzés készítése

Iskolavezetőség

 

Összegzés az IMIP mellékleteként

Problémák rendszerezése

 

Fejlesztési célok meghatározása

 

Intézkedési tervek készítése

 

Egyeztetés a szülői képviselettel, iskolaszékkel, illetve DÖK képviselettel

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető

DÖK-vezető

Június 20.

Igazgató

Jegyzőkönyvek

Nevelőtestületi tájékoztatás

Igazgatóhelyettesek

Tanévzáró értekezlet

Igazgató

Jegyzőkönyv az értekezletről, a dokumentum elfogadásáról

A beküldendő dokumentáció összeállítása

Igazgatóhelyettesek

 

Igazgató

Összefoglaló jelentés

Elküldése a fenntartónak

Igazgató

Június 30.

Fenntartó

 

Nyilvánosságra hozás

A dokumentáció nyilvánossá tétele

Rendszergazdák

Június 30.

Igazgató

Iskola honlapja

 


10. Dokumentálás

 

A feljegyzések, belső szabályzók kezelése, a hozzáférhetőség, nyilvánosság kérdései az ügyviteli és iratkezelési szabályzatunkban meghatározottak. (3. sz. melléklet)

 

11. Mellékletek

 

1. számú melléklet: Iskolai munkaterv

2. számú melléklet: Szakiskolai Önértékelési Projekt

3. számú melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

4. számú melléklet: Intézkedési tervek (2004.)

5. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés

5/1. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés rendje

5/2. számú melléklet: Igény- és elégedettségmérés szabályozása;

2004. és 2006. évi mérés összehasonlítása

6. számú melléklet: Szintvizsgák rendje

7. számú melléklet: A pedagógusértékelés értékelőlapjai

7/1. számú melléklet: Pedagógusértékelés

7/2. számú melléklet: Gyermekvédelmi felelős

7/3. számú melléklet: Szabadidő-szervező

7/4. számú melléklet: Könyvtáros

7/5. számú melléklet: Minta a teljesítményértékeléshez

7/6. számú melléklet: Óramegfigyelési lap

8. számú melléklet: Vezetői értékelés

8/1. számú melléklet: Vezetői önértékelés

8/2. számú melléklet: Vezetésértékelő jegyzék

8/3. számú melléklet: Vezetői jellemzés

9. számú melléklet: Az intézményi önértékelés elvégzésének eljárásrendje

10. számú melléklet: A 2006/2007-es tanév feladatainak végrehajtása

10/1. számú melléklet: A 2006/2007-es tanévben vizsgált kulcsfolyamatok

10/2. számú melléklet: A felülvizsgálat eredménye a 2006/2007-es tanévben

10/3. számú melléklet: Korrekciós terv

11. számú melléklet: Ütemterv a 2007/2008. – 2011/2012. tanévre

12. számú melléklet: 2006. évi OKÉV mérések alapján készült intézkedési tervek

12/1. számú melléklet: Matematika

12/2. számú melléklet: Szövegértés

12/3. számú melléklet: Feladatbank kialakítása

12/4. számú melléklet: A mérésekre épülő fejlesztési tervek intézkedési terve + egyéni fejlesz-tési tervek a fejlesztési területekkel

13. számú melléklet: A központi kompetenciamérések eljárásrendje

14. számú melléklet: A 10/3. korrekciós terve

 

12. Záradék

 

Készítette: Irházi Emőke igazgatóhelyettes (2004. április)

Az Iskolaszék véleményezésének dátuma: 2004. április 15.

A Diákönkormányzat véleményezésének dátuma: 2004. április 19.

A nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2004. április 23.

A fenntartóhoz történő benyújtás dátuma: 2004. április 30.

A tervezett felülvizsgálat dátuma: 2005. április (az intézményi önértékelés fejlesztési szintjének végrehajtását követően)

A minőségirányítási program módosítása: 2007. március 23.

A módosítást készítette: Budainé Solymos Andrea minőségirányítási csoport vezetője

A nevelőtestület elfogadta: 2007. március 23-án.

Az SZMK elfogadta: 2007. március 27-én.

Az Iskolaszék elfogadta: 2007. március 28-án.

A DÖK elfogadta: 2007. március 29-én.

A fenntartóhoz történő benyújtás dátuma: 2007. március 31.

A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

A fenntartó a 25/2007. (05. 22.) OMMB határozata alapján a minőségirányítási programot jóváhagyta.

A 17/2007 (III.14.). OKM Rendelet alapján a továbbfejlesztett IMIP-et az alkalmazotti közösség elfogadta.: 2008.február 18.

A DÖK elfogadta: 2008. február 20

Az SZMK elfogadta: 2008. február 21.

Az Iskolaszék elfogadta: 2008. február 25.

A fenntartóhoz benyújtva: 2008. március

A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.